SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Za syndrom hyperkalémie se označuje situace se vzestupem plazmatického draselného kationtu nad 5,6 mmol/l. Koncentrace do 6,0 mmol/l mohou být bezpříznakové, do 7,0 mmol/l jsou slučitelné se životem, nad 7,0 mmol/l závažné a život ohrožující. Existuje vztah mezi pH a kalémií, na každý pokles pH o 0,1 stoupá kalémie přibližně o 1 mmol/l.

 

Příčiny hyperkalémie

 

 

Příčiny

 

 

 

 

Poznámka

Nadbytek K+ v organismu

Nepoměr mezi příjmem a eliminací při normálních renálních funkcích

Hyperkatabolismus a rozpad tkání: rhabdomyolýza, popáleniny, krvácení do traktu

při negativní dusíkové bilanci se část ztrát K+ nehradí

Akutní oligurické stavy

často s příčinami uvedenými výše

 

Hypoaldosteronismus

Addisonova choroba

Často u pacientů s AIDS

Chronické selhání ledvin

při poklesu GF pod 0,25 je výskyt hyperkalémie pravidelný, nad tuto hodnotu se vyskytuje při současném nepřiměřeném přívodu K+

 

hyporeninemický hypoaldosteronismus (RTA typ IV)

 

Přesuny z ICT do ECT

metabolická acidóza

 

 

deficit inzulinu s hyperglykémií a hyperosmolalitou

dekompenzovaný diabetes mellitus

 

těžká fyzická zátěž

zejména při současném podávání betablokátorů

 

intoxikace digitalisem

 

 

rozpad buněk

akutní lýza tumorových buněk, rhabdomyolýza, akutní intravaskulární hemolýza

 

popáleniny

teplotní lýza buněk

hypertermie

uvolnění z teplem iritovaných buněk

 

beta-adrenergní blokáda

 

 

Geneticky podmíněné poruchy

porucha iontových kanálů nebo jejich řízení

Gordonův syndrom

OMIM 145260

 

periodická svalová paralýza

hyperkalemická familiární periodická paralýza

OMIM 170500

Renální tubulární acidóza typu I

hyperkalemická forma

 

Léky

antagonisté aldosteronu, betablokátory, ACE inhibitory (chybí angiotenzin II a je nižší uvolnění aldosteronu), nesteroidní antirevmatika cyklosporin, lithium, heparin, trimetoprim, sukcinylcholin, argininhydrochlorid

omezení renální eliminace K+

 

draselné soli léků

penicilin a jeho deriváty

 

Různé

kardiochirurgické zákroky

uvolnění s ischemických, neperfundovaných tkání nebo zvýšení teploty po výkonu prováděném v hypotermii

 

deplece cirkulujícího objemu

důvodem je snížená distální sekrece draselných kationtů při zvýšené proximální reabsorci vody a Na+ a tedy snížené dodávce vody a Na+ do distálních partií nefronu

 

 

Příznaky hyperkalémie

 

 

Skupina

 

 

Příznaky

 

 

Poznámka

 Svalová slabost

Postižení dolních končetin, šíří se na trup a horní končetiny, respirační svaly obvykle nejsou zasaženy

Pokles rozdílu mezi intracelulární a extracelulární koncentrací draselného kationtu, porucha membránového potenciálu, inaktivace sodných kanálů

Obvykle při kalémii nad 8 mmol/l, u periodických svalových paralýz již od 5,5 mmol/l

Srdeční arytmie

Zpočátku úzké a špičaté T vlny a zkrácení QT intervalu

Rychlá repolarizace

Obvykle od 6 mmol/l

Prodloužení PR intervalu, rozšíření QRS komplexu, nižší amplituda, rozšíření až vymizení P vlny

Zpomalená depolarizace

Od 7 až 8 mmol/l

Spojení QRS komplexu s T vlnou s následnou fibrilací komor

 

Nad 9 mmol/l

 

Terapie hyperkalemie

Terapie hyperkalemie je založena na podpoře vstupu kalia do buněk (podání glukózy a inzulinu, alkalizace, případně beta-2 agonisté nebo korekce hyponatremie), podání kalcia, diuretik (kličková diuretika nebo thiazidy, ale nehodí se u renální insuficience) a použití hemodialýzy (nebo peritoneální dialýzy). V úvahu přichází aplikace iontoměničů. Kalciumglukonát se podává v koncentraci 10 % v krátké infuzi (5 minut). Kalemie by měla poklesnout již během dvou minut a efekt přetrvává až dvě hodiny. Glukóza se může použít v koncentrované formě (až 50 %, 50 ml s 10 j. inzulinu). Efekt se dostaví do 30 minut. Alkalizace za kontroly pH se provádí hydrogenuhličitanem (v dávce kolem 45 mmol). Terapie se musí kontrolovat v krátkých intervalech (30 minut), monitoruje se pH a krevní plyny, Na+, K+ a Cl .

 

 

 

 

 

Další informace

Vztah K+ a pH v plazmě

Vodní a iontová rovnováha

 

 

Antonín Jabor (2008-11-12)

 

Poslední aktualizace: 2008-11-12