SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

I

- proužek svalu

cell choroba

I-309 (CCL1)

I. rodina cytokinů

ICA autoprotilátky - stanovení

ICP-AES: analýzy stopových prvků

ICP-AFS: analýzy stopových prvků

ICP-MS: analýzy stopových prvků

ICTP

ID/MS

Ideální tělesná hmotnost

Ideání plyn

Idiopatická CD4 lymfopenie

Idiopatický hypereosinofilní syndrom

Idiotypy

IDL lipoproteinové částice

Iduronát

Iduronát-2-sultafáza

IEC v analýze aminokyselin

iFOBT (imunochemický průkaz okultního krvácení)

IgA

-

selektivní deficit

stanovení

celkový

v likvoru

IgD

- stanovení

v likvoru

IgE

- stanovení

celkový

specifické

IGF-I

IGF-II

IgG

-

stanovení

syntéza intrathekální

celkový

v likvoru

index (likvor/plazma)

intrathekálního původu v likvoru

IgG/Albumin index (likvor, plazma)

IgG1 - stanovení

IgG2 - stanovení

IgG3 - stanovení

IgG4 - stanovení

IgM

- stanovení

celkový

v likvoru

IL-1

IL-10 (Interleukin 10)

IL-11

IL-12 (Interleukin 12)

IL-13

IL-15

IL-16 (Interleukin 16)

IL-17 (Interleukin 17)

IL-18

IL-19,20,22,24,26 (Interleukiny 19,20,22,24,26)

IL-1gama

IL-2 (Interleukin 2, T-cell growth factor)

IL-4

IL-5

IL-6

IL-7 (Interleukin 7, Lymphopoietin-1, pre-B-cell growth factor)

IL-8 (Interleukin 8)

IL-9

Imerzní kapaliny

Iminopeptidurie

Imipramin

- stanovení

v plazmě

Immortalita

Impedanční počítání částic

Imprinting genomický

Imulogie v asistované reprodukci

Imunoanalýza

fluorescenční

kompetitivní

na mikročásticích

polarizační

luminiscenční

kompetitivní

nekompetitivní

Imunodeficience

primární

protilátkové

SCID

T-B

T-B+

sekundární

Imunodeficit

běžný variabilní (CVID)

po splenektomii

Imunodeficity protilátkové

- další formy

sekundární

Imunodominance

Imunoelektroforéza

dvourozměrná

u autoimunitních chorob

Imunofixace

Imunofluorescenční mikroskopie

Imunogenicita

Imunogeny

Imunoglobulin

A - stanovení

D - stanovení

E - stanovení

G - stanovení

M - stanovení

Imunoglobuliny

-

akutní renální selhání

izotypy

povrchové

u autoimunitních chorob

Imunoglobuliny:

biologické aktivity

epitop

H a L řetězce

heterogenita

idiotypy

imunogenicita

indikace vyšetření

prostorové modely

sacharidové složky

sekreční komponenta (S-komponenta) a řetězec J

struktura

třídy

V a C oblasti

variabilní oblast

základní jednotka

Imunochemická reakce - specifičnost

Imunochemické

metody v analýze proteinů

techniky

Imunochemický průkaz okultního krvácení (iFOBT)

Imunologická vyšetření - indikace

Imunologické testy u akutního renálního selhání

Imunologie ransplantační

Imunosupresiva: monitorování

Imunoturbidimetrie

In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVD MD)

Incidence

(incidence)

Incidentalom

Inclusion bodies myositis

Index

Brocův

cefalický

individuality

(individuality index)

lomu

oxygenační

pas/boky (WHR)

prognostický

nutriční Mullenův

zánětlivý a nutriční

tělesné hmotnosti u dětí

viskozitní

Youdenův

Indikace

a interpretace - procesy

imunologických vyšetření

laboratorních testů - guidelines

volných lehkých řetězců v séru

Indikační oblasti jednotlivých tumormarkerů

Indikátory

absorpční jednotlivě

absorpční: použití

acidobazické

jednotlivě

acidobazické: použití

fluorescenční jednotlivě

fluorescenční: použití

komplexometrické jednotlivě

komplexometrické: použití

kvality

redoxní jednotlivě

redoxní: použití

Indikátory: rozdělení

Indikování laboratorního testu - důvody

Individualita - index

Indolent myeloma (indolentní myelom)

Infantile Bartter syndrome with sensorineural deafness

Infantilní

nefropatická cystinóza

Refsumova choroba

Infekční litiáza

Influence quantity (ovlivňující veličina)

Infračervená spektroskopie

Infradiánní variace

Inhibin

A

B

Inhibiny (Inhibins, Inh)

Inhibitor

t-PA

tkáňového aktivátoru plazminogenu t-PA

trypsinu

asociovaný s tumory (TATI)

asociovaný s tumory (TATI) v séru

Inhibitory

cysteinových proteáz

metaloproteáz

serinových proteáz

Iniciace

Inspekce (kontrola) (Inspection)

Insulin like Growth Factor

I

II

Integrál

překryvový

rezonanční

Integriny

Intenzita světla

Interakce

cytoskelet/sarkolema srdečního příčně pruhovaného svalu

dipól - dipól

ion - dipól

spin - orbitální

Interference

analytická

analytická

světla

Interferon gamma

Interferon-gamma inducing factor (IGIF),

Interferon-inducible T Cell Alpha Chemoattractant

Interferony v onkologické terapii

Interchangeability (zaměnitelnost)

Interindividuální biologická proměnlivost

Interleukin

1

10 (IL-10)

11

12 (IL-12)

13

15

16 (IL-16)

17 (IL-17)

18

2 (T-cell growth factor)

3

4

5

6

6

7 (IL-7, Lymphopoietin-1, pre-B-cell growth factor)

8 (IL-8)

9

Interleukiny 19,20,22,24,26 (IL-19,20,22,24,26)

Intermediární filamenta

Intermeningeální krvácení

Internal quality control (IQC)

Interpretace

a indikace - procesy

farmakokinetická

funkčních testů štítné žlázy

krevního obrazu: hematokrit

Interval

biologický referenční

kritický

referenční

referenční

varovný

Intestinal hypomagnesemia with secondary hypocalcemia

Intoxikace aminoglykosidy

Intracelulární tekutina erytrocytů

Intraindividuální

biologická proměnlivost

variabilita (intraindividual variability, CVi)

Intramolekulární

lyázy (EC 5.5.x.x)

oxidoreduktázy (EC 5.3.x.x)

transferázy - mutázy (EC 5.4.x.x)

Intraparenchymové hematomy

Intrinsic factor

Intron

Inulin

Inverze

Inwardly rectifying potassium channel, subfamily J, member 1, (ROMK1, KIR1.1)

Inzulin

- stanovení

v plazmě

Inzulin: regulace

sekrece hormony

syntézy

Inzulinom

Inzulinová rezistence

Ionizace

a iontové zdroje - MS

desorpcí

elektrosprejem

polem

chemická

nárazem elektronů

polem

Ionizační

energie (IE)

potenciál

Ionizující záření

-

bezpečnost práce

detekce

přehled hesel

a živá hmota

Iontová

past

kvadrupólová

lineární

pohyblivost

síla

Iontové

a vodní kanály

kanály: ledviny

Iontově selektivní elektrody

Iontově-výměnná chromatografie

Ionty směnitelné Na+ a K+

IR spektroskopie

IRMA

ISCN 1995: symboly a zkratky nomenklatury

ISE

Ischemie myokardu: troponiny

ISK-related voltage -gated potassium channel (MinK-related peptide 2, Mirp2)

Isodesmosin

Isolated dominant hypomagnesemia with hypocalciuria (Isolated renal magnesium wa

Isoprenoidy

Isovalerová acidémie

Isovalthin

IVD MD (In Vitro Diagnostic Medical Devices)

Izoelektrická fokusace

Izoelektrický bod

Izoenzym

(isoenzyme)

kreatinkinázy - MB - stanovení

Izoleucin

Izolovaná

asymptomatická proteinurie

dominantní hypomagnezémie s hypokalciurií

Izomaltáza

Izomér

Izomerace

Izomerázy

Izomery

inverzní (invertomery)

keto-enol

konfigurační

konformační (konformery, rotamery)

konstituční

polohové

rotační (rotamery)

strukturní

Izoniazid - otrava

Izosbestický bod

Izotachoforéza

Izotop

Izotopová diluce s hmotnostní spektrometrií

Izotypy imunoglobulinů

Izovalerová

acidémie

acidurie

Izovaleryl-CoA dehydrogenáza