SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

K

Kadmium

Kalciové kanály

Kalciový

ion u starších osob

kanál

CACNA1C (CaV1.2)

CACNA1S, alfa-1S podjednotka

Kalcitonin

Kalcitriol

v plazmě

Kalibrace

(Calibration)

Kalibrační

a měřicí schopnost (Calibration and measurement capability - CMC)

křivka (Calibration curve)

laboratoř

(Calibration laboratory)

Kalibrátor (Calibrator)

Kalium

v plazmě

Kaliuretic Peptide (KP)

Kalpainy

Kanabinoidy

(průkaz v moči)

(průkaz)

- stanovení

Kanál

draselný

(Kir2.1)

KCNE1 (MinK)

KCNE2 (MiRP1)

KCNE3 (Mirp2)

Kv11.1

KvLQT1

ROMK (Kir1.1)

chloridový

ClC-5

CLCNKB

svalový (CLCN1)

kalciový

CACNA1C (CaV1.2)

CACNA1S, alfa-1S podjednotka

kationtový TRPM6

NCCT (kotransportér Na-Cl)

NKCC2 (kotransportér Na-K-Cl)

sodný

Nav1.5, alfa podjednotka

epitelový (ENaC), podjednotky beta a gama

epitelový, podjednotky alfa, beta a gama

SCNA4, alfa podjednotka

Kanály

draselné

chloridové

iontové a vodní

iontové: ledviny

kalciové

sodné

vodní

Kancerogeneze

Kapacita

pufru

tepelná

Kapacitní nabíjecí proud

Kapalinová chromatografie

Kapilární

elektroforéza

s hmotově spektrometrickou detekcí

v analýze aminokyselin

hydrostatický tlak

Kaplan-Meierova analýza

Kapnometrie

volumetrická

Karbamazepin

- stanovení

v plazmě

Karbamoyl-fosfát syntáza

Karbonátapatit

v močovém konkrementu

Karbonátdehydratáza

Karboxypeptidázový aktivační peptid (CAPAP)

Karcinoembryonální antigen

(CEA) - stanovení

v séru

Karcinom

pankreatu

žaludku

a jícnu

Kardenolidy

Kardiolipin - stanovení protilátek

Kardiomyocyt

Kardiotonické steroidy endogenní

Kardiovaskulární

onemocnění

- epidemiologie

- screening

- skórování

riziko - biomarkery

riziko:

role CRP

role cystatinu C

role Lp-PLA2

role SAA

Karnitin

acylovaný

acylovaný/volný

celkový

O-palmitoyltransferáza

palmitoyltransferáza

1: deficit

2: deficit

volný

Karnosinémie

Karotenoidy

Karotenoidy: metody stanovení

Karyotyp 47, XXX

Kashin-Beckova choroba

Katabolický dusík

Kataláza

Katalytická aktivita

Katalýza

heterogenní

homogenní

Katechol-O-metyltransferáza

Katepsin D

Kationtový kanál TRPM6

Kawasakiho choroba

Kazda Antonín

Kazuistika

001: Trisomie 18 (M. Edwards)

002: Anencephalus

003: Defekt neurální trubice

004: Mrtvé plody in utero

005: Aberace 46, XY, der 4

006: Trisomie 21 (Downův syndrom)

007: Trisomie 21 (Downův syndrom)

008: Trisomie XXX (superfemale)

009: Pacient s poruchou hydratace

Kazuistiky PS

-

endokrinologie

klinicke členení

myokard

uvod

KCNE1 (draselný kanál MinK)

KCNE2 (draselný kanál MiRP1)

KCNE3 (draselný kanál, Mirp2)

Kelley-Seegmillerův syndrom

Keplerovy zákony

Keshanova choroba

Ketoacidotické diabetické koma

Ketogeneze

Ketohexokináza

Ketokyseliny

Ketony semikvantitativně v moči

Kidney

expressed chemokine (KEC)

Injury Molecule-1

KIM-1

Kináza

WNK1

WNK4

Kinázy WNK

Kinesin

Kinetika enzymových reakcí

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffův zákon vyzařování

Klasická

fenylketonurie

galaktosémie

Klasický Bartterův syndrom (typ 3 Bartterova syndromu)

Klasifikace

AKIN

cytokinových receptorů

cytokinů

diabetes mellitus

dyslipoproteinémie

enzymů

hypogamaglobulinémií

hypoglykemického syndromu

nádorových markerů

peptidů

proteinů

RIFLE

sacharidů

Klinefelterův syndrom

Klinická

enzymologie

genetika

genetika: základní pojmy

spolehlivost

Klinické studie diagnostické efektivity

Klinický obraz dědičných metabolických poruch

Kloubní tekutina

Kmity a vlnění

Koagulace - vývoj během života jedince

Koagulace:

gravidita

laboratorní metody

poruchy tvorby faktoru

schéma

změny při hormonální antikoncepci

Koagulační

patologie: differenciální diagnostika

schema dle Bouma (2003)

Kobalamin

Kobalt

v plazmě

Kodony aminokyselin

Kódované aminokyseliny

Kódy barvení chromosomů

Koeficient

korelační

Pearsonův

Spearmanův

molární aktivitní

rozdělovací

rozšíření k (Coverage factor)

Koenzym (coenzyme)

Koenzymu Q deficit

Kofaktor (cofactor)

Kofein - stanovení

Koherentní

osvětlení

zdroj záření

Kohlraushův zákon nezávislé migrace iontů

Kokain - stanovení

Kolagen

I

III

Kolagen: základní vlastnosti

Kolagenáza

(MMP-1)

2 (MMP-8)

3 (MMP-13)

4 (MMP-18)

Kolimátor

Koloid

Koloidní osmometrie

Kolorektální karcinom

Koma diabetické

hyperosmolální

ketoacidotické

Kóma hypoglykemické

Kombinované defekty imunity (CID)

Kombinovaný deficit xantinoxidázy/sulfitoxidázy

Kompatibilita

Kompetitivní metody - ligandová analýza

Komplement

u autoimunitních chorob

Komplement: indikace v imunologii

Komplementový systém - deficity

Komplexometrické

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

Komplexotvorná titrace

Komplexu

cytochromu bc1 deficit

I mitochondrií deficit

III mitochondrií deficit

IV mitochondrií deficit

V mitochondrií deficit

Komplexy

Komplikace při diabetes mellitus

Komponenta (component)

Komutabilita

(Commutability)

Koncentrace katalytické aktivity

Koncentrační úsilí ledvin

Kondenzor

Konduktometrie

Konfigurace

Konfirmace

identity (Confirmation of identity)

metrologická (Metrological confirmation)

Konfokální mikroskopie

Konformace

Konformační

izomery

polymorfismus jednovláknové DNA

Kongenitální malabsorpce glukózy a galaktózy

Konkrementy

Konstanta

asociační

dielektrická

disociační

hybridní

komplexity

Planckova

rovnovážná

rozpadová

rychlostní

rychlostní

Konstanty fyzikální: základní

Konstituce

Kontrakce hladkého svalu

Kontrola (Inspekce)

Kontrolní

graf

materiál (Control material)

Westgardova pravidla

Konvenční skutečná hodnota

(Conventional true value)

Konverze a eliminace tyreoidálních hormonů

Kopolymer

Koproporfyrie hereditární

Korekce

(Corection)

pozadí v AAS

Korelační koeficient

Pearsonův

Spearmanův

Koronarografie se zavedením stentu

Kortikální a juxtamedulární nefrony

Kortikotropin

Kortizol

Kost

kortikální

trabekulární

Kosterní sval

Kostní

markery - přehled

sialoprotein (BSP)

věk

Kotransportér

Na-Cl (NCCT)

Na-K-Cl (NKCC2)

Kožní

leukocytoklastická vaskulitis

projevy u monoklonální gamapatie

řasy

KP (Kaliuretic Peptide)

Krabbeho choroba

KRCA (screening nádorů tlustého střeva)

Kreatinin

-

odpad močí

stanovení

v plazmě

Kreatinin: renální regulace

Kreatinkináza

-

izoenzymy

izoformy

BB (enzym)

izoenzym - MB hmotnostní koncentrace - stanovení

MB

MM

Krev

(imunochemicky) ve stolici

(screening) ve stolici

ve stolici - stanovení

Krevní

destičky

fosfolipidy:

metabolismus

syntéza

oběh GIT

obraz:

interpretace

interpretace - PLT (trombocyty

interpretace - basofily

interpretace - eosinofily

interpretace - hematokrit

interpretace - hemoglobin

interpretace - lymfocyty

interpretace - MCV (střední objem erytrocytů)

interpretace - MCH (průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu)

interpretace - MCHC (průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocyt

interpretace - monocyty

interpretace - MPV (střední objem trombocytů)

interpretace - neutrofily

interpretace - PCT (trombocytární hematokrit)

interpretace - PCV

interpretace - PDW (distribuční šíře velikosti trombocytů)

interpretace - RBC (erytrocyty)

interpretace - RDW (distribuční šíře velikosti erytrocytů)

interpretace - WBC (leukocyty)

Kritická

diference

(critical difference, CD)

hodnota (critical value)

referenční změna (Reference Change Value – RCV)

Kritický

interval (critical interval)

rozdíl (Reference Change Value – RCV)

Kruhový chromosom

Kryoglobulinémie

Kryoproteinémie

Kryoskopická osmometrie

Krystaly v moči (popis)

Křemík

v plazmě

Křivka

kalibrační (Calibration curve)

polarizační

Kultura bezpečnosti (safety culture)

Kvadrupólová iontová past

Kvadrupólový analyzátor

Kvalita

(jakost, Quality)

(quality)

řízení

v laboratorní medicíně - indikátory

Kvantil (quantil)

Kvantová čísla

Kwashiorkor

Kynurenináza

Kyselá fosfatáza

- stanovení

tartarát rezistentní 5b

Kyselina

2,5-diaminopentanová

2,6-diaminohexanová

2-amino-3-imidazolpropionová

2-amino-4-merkaptobutanová

2-amino-etansulfonová

2-ketopropionová

3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová

alfa-D-galakturonová

beta-D-glukuronová

deoxyribonukleová

glukonová

glycerová

gulonová

hippurová

homogentisová

hyaluronová - anion

jantarová

L-glukarová

L-iduronová

listová

listová: metody

močová

- močové konkrementy

- stanovení

dihydrát - močové konkrementy

v séru

mykofenolová - stanovení

N-acetylneuraminová

nikotinová

orotová

oxalová

pantotenová

pantotenová: metody stanovení

ribonukleová

šťavelová

valproová

- stanovení

Kyseliny a zásady - protolytické rovnováhy

Kyslík

singletový

Kyslík:

dodávka a spotřeba

uptake, transport, extrakce tkáněmi

vazba

na hemoglobin

na myoglobin