SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

L-2-hydroxyglutarová acidurie

L-3-hydroxykynurenin

L-Arabitol

L-Erytrulóza

L-Fukóza

L-glycerol-3-fosfát

L-iduronidáza

L-karnosin

L-kynurenin

L-Rhamnóza

L-xylulózoreduktáza

Labelling index

Laboratorní

diagnostika malabsorpce

medicína - indikátory kvality

metody v gastroenterologii

monitorování pacientů při nádorovém onemocnění

testy

a diagnostika

v diagnostice alergických stavů

vyšetření u autoimunitních onemocnění

Laboratoř

kalibrační

(Calibration laboratory)

referenční

Laktát

- stanovení

Laktátdehydrogenáza

(plazma)

(sérum)

- stanovení

v séru

Laktátová acidóza

Laktátový test

Laktáza

Laktóza

Laktozový toleranční test

Laktulózo/mannitolový test střevní propustnosti

Lamina

bazální

jaderná

Lamininy

LAMP-1

LANP (Long-Acting Natriuretic Peptide)

LASA (sialová kyselina vázaná na lipidy)

LASER

Laser

-

emise fotonu

princip činnosti

Desorption

Laser:

polovodičový

rubínový

Laserem indukovaná fluorimetrie

Laserová nefelometrie

Laserový paprsek (laser)

Lasery - druhy

Lasery: He - Ne a CO2

Látka amfoterní

Látková koncentrace

Látkové množství

Látkový

obsah

podíl

poměr

tok

Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův syndrom

LC-ESI-MS

LC-MALDI MS

LC-MS

ionizační techniky

LC-MS-API

LC-MS: spojení

nekonečným pásem

Particle Beam

LCAT

LCAT: defekt

LCDD (light chains deposition disease)

LCR

LD

(MS)

- stanovení

LDH

v séru

LDL

- repetitorium

lipoproteinové částice

receptor

receptor:

funkce

struktura

receptory - repetitorium

LDL-cholesterol - stanovení

Lecitin:cholesterol acyltranseráza

LED

LED: Light Emitting Diode

Ledviny - funkce u starších osob

Ledviny:

analýza moče

distální tubulus

glomerulus

Henleho klička

iontové kanály

juxtaglomerulární aparát

mesangiální buňky

nefron

nefrony kortikální a juxtamedulární

paracellin 1

proximální tubulus

renální

regulace kreatininu

regulace sodného (Na+) a chloridového (Cl-) iontu

regulace urey

sběrný kanálek

testy

glomerulárních funkcí

tubulárních funkcí

tubuloglomerulání zpětná vazba

Lefty

Legální metrologie (Legal Metrology)

Legionella - stanovení

Legislativa: toxické látky

Lehké řetězce

kappa - stanovení

lambda - stanovení

volné

v séru

v séru u monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)

v séru u nemoci s ukládáním volných lehkých řetězců (LCDD

v séru u plazmocytomu

v séru: AL-amyloidóza

v séru: analytické možnosti stanovení

v séru: extramedulární plazmocytom

v séru: chronická lymfatická leukémie (B-CLL)

v séru: indikace

v séru: onemocnění se zvýšenou polyklonální syntézou imuno

v séru: produkce

v séru: renální insufience

v séru: solitární kostní plazmocytom

v séru: Waldenströemova makroglobulinémie

Leipzig skóre

Lékařská rozhodovací mez (Dcesion limit)

Leptin (OB)

Lesch-Nyhanův syndrom

Letální dávka

Leucin

Leucinóza

Leukemia Inhibitory Factor (LIF)

Leukémie akutní

Leukocyty

(WBC)

semikvantitativně v moči

Leukovorin

Lewisova báze

LF3 - Kazuistika 4

(bolest na hrudi)

- řešení

LH

LCHAD

Li

(obecný přehled)

v plazmě

Liddle´s syndrome

Liddleův syndrom

Lidokain

- stanovení

v plazmě

Lidský genom

lidský placentární laktogen, hPL

LIF

(Leukemia Inhibitory Factor)

Ligand

Ligandová

analýza

analýza:

imunoanalýza

interakce Ag-Ab

kompetitivní metody

nekompetitivní metody

protilátky

příprava protilátek

reagens

Ligázy

(EC 6.x.x.x)

Light

LIGHT (Lymphotoxins Inducible expression and competes with HSV Glycoprotein D fo

Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Emitting Diode

chain myeloma (plazmocytom z lehkých řetězců)

Limit

detekce

diagnostický

kvatifikace

of detection

(mez detekce)

of quantification (mez stanovitelnosti)

Linearita

kalibračního vztahu (Linearity)

Lineární

iontová past

polarizace

úprava dávky léčiva

Lipáza

- stanovení

jaterní

lipoproteinová

v plazmě

v séru

Lipid transfer inhibitor protein (LTIP)

Lipidy biologických membrán

Lipidy: hydrolytické štěpení

Lipoamid dehydrogenázy deficit

Lipoamid dehydrogenázy deficit

Lipoidní adrenální hyperplázie

Lipoprotein (a) - stanovení

Lipoprotein(a)

Lipoprotein-X

Lipoprotein-Y

Lipoproteinová lipáza

Lipoproteiny

Lipoproteiny: receptory

Lipoxygenáza

Lithium

(obecný přehled)

Litiáza

cystinová

infekční

kalciová

při hyperkalciurii

při hyperoxalurii

při hyperurikosurii

při hypocitráturii

při hypomagneziurii

oboustranná

při 2,8-dihydroxyadeninurii

při alkaptonurii

při renální tubulární acidóze

RTG kontrastní

urátová

hyperurikosurická

normourikosurická

při zvýšené aktivitě ATP-fosforibosyltransferázy

s částečným deficitem HGPRT

s hypourikémií

s úplným deficitem HGPRT

xantinová

Litiáza:

epidemiologie

etiopatogeneze

rizikové faktory

saturace moče kamenotvornými látkami

typy konkrementů

vliv stravy

LKM (liver/kidney microsome)

LMWCr

LODS

Logaritmická transformace dat

Logistic Organ Dysfunction System

Lom světla na rozhraní dvou prostředí

Long QT syndrome

1

2

3

4

5

6

7

8

Long-Acting Natriuretic Peptide (LANP)

Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

Loweho syndrom (okulocerebrální)

Lp(a) - stanovení

Lp-PLA2 a kardiovaskulární riziko

LPS

- stanovení

LQ (Limit of quantification)

LRP receptor

LSD - stanovení

LT- beta (Lymphotoxin beta)

LT-alfa (TNF-beta)

LTBP-1

LTBP-2

LTBP-3

LTBP-4

LTIP (Lipid transfer inhibitor protein)

Luminometrie

Lupus antikoagulant - stanovení

Luteinizační hormon

Lyázy

intramolekulární (EC 5.5.x.x)

Lymfoblast

Lymfocyty

- defekty v apoptóze

Lymfocyty: imunofenotypizace

Lymfopenie idiopatická CD4

Lymfoproliferativní onemocnění

Lymphopoietin-1 (Interleukin 7, IL-7, pre-B-cell growth factor)

Lymphotactin (LTN)

Lymphotoxin beta (LT- beta)

Lymphotoxins Inducible expression and competes with HSV Glycoprotein D for HVEM

Lysin

Lysinoxoglutarát reduktáza

Lysozomální akumulace volné kyseliny sialové

Lysozymurie

Lysyloxidáza

Lyzosom