SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

N(4)-(beta-N-acetylglukosaminyl)-L-asparagináza

N-acetyl-D-galaktózamin

N-acetyl-D-glukózamin

N-acetyl-D-Mannózamin

N-acetylcystein

N-acetylgalaktózamin-6-sulfatáza

N-acetylglukosaminkináza

N-acetylglukózaminyltransferáza II.

N-acetylglukózoamin-6-sulfatáza

N-Acetyllysin

N-acetylneuraminát

N-metyl-L-glukózamin

N-terminální fragment proBNP

Na+/K+-ATPáza, gama-podjednotka

Na-K-Cl kotransportér 2 (NKCC2)

NAA: analýzy stopových prvků

Náboj fosfátů v plazmě

Náboje albuminu v plazmě

Nadbytek extracelulární tekutiny

NADH dehydrogenázy deficit

Nadledviny:

anatomie a fyziologie

patologie

Nádorová diagnostika:

typy nádorů

základní pojmy

Nádorové

antigeny CA M26, CA M29

buňky v likvoru

markery

- méně časté typy

- obecná problematika

- poločasy

a jejich vztah k lokalizaci

tkáňové

markery:

cirkulující imunokomplexy

časté a méně časté typy

enzymy

hodnocení efektu terapie

hormony

indikační oblasti jednotlivých tumormarkerů

karcinom pankreatu

karcinom žaludku a jícnu

klasifikace

kolorektální karcinom

metabolity v moči

nádory dělohy

nádory hypofýzy

nádory jater a žlučníku

nádory kostí

nádory kůže

nádory ledvin

nádory močového měchýře

nádory nervové soustavy

nádory oblasti hlavy a krku

nádory plic

nádory prostaty

nádory prsu

nádory štítné žlázy

nádory testikulární

nádory trofoblastické

nádory typu apudomu

nádory vaječníků

nespecifické zvýšení

paraproteiny

polyaminy a diaminy

použití

preanalytické vlivy

reaktanty akutní fáze

sialová kyselina vázaná na lipidy (LASA)

systémová nádorová onemocnění

onemocnění CNS

Nádorový antigen CA

125

v séru

15-3

v séru

19-9

v séru

v séru

195

v séru

50

v séru

549

v séru

72-4

Nádory

-

laboratorní monitorování pacientů

toxické účinky a monitorování cytostatické terapie

dělohy

epitelové

hypofýzy

jater a žlučníku

kostí

kůže

ledvin

mezenchymové

retikuloendotelového systému a krevních buněk

močového měchýře

nervové soustavy

neuroektodermové

oblasti hlavy a krku

plic

prostaty

prsu

smíšené

štítné

žlázy

žlázy

testikulární

trofoblastické

typu apudomu

vaječníků

Nádory:

hormony v onkologické terapii

mechanismus účinku steroidních hormonů v onkologické terapii

nové vyšetřovací metody v onkologii

receptory steroidních hormonů v onkologické terapii

základní

klasifikace

pojmy

NADPH-ferrihemoprotein reduktáza

Nadrodina imunoglobulinů

NAG

v moči

NAG/kreatinin

v moči

Náhodná chyba

(Random error)

(random error)

měření (random measurement error, random error of measurement)

Naloxon

Napětí

mezifázové

povrchové

Národní etalon (National standard)

Nasycené mastné kyseliny

National standard (Etalon národní)

Natrium

- stanovení

v plazmě

Natriuretic peptide receptor B

Natriuretické

peptidy

peptidy:

diagnostické použití

enzymová degradace

fragmenty

receptory

terapeutické použití

Natriuretický peptid typu

A

B

C

D

Nav1.5, Sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit

Návaznost

(metrologická)

(Traceability)

Nazerovo skóre (Wilsonova choroba)

Názvosloví peptidů

NCCT (Na+-Cl--cotransporter, Solute carrier family 12, Na/Cl transporter, member

NCEH

Near patient testing (NPT)

Nebezpečné látky - symboly označení

Nebulin

Nebulin-related anchoring protein)

Necertifikovaná hodnota (Uncertified value)

Nedokonané pochybení

Neesenciální mastné kyseliny

Nefelometrie

laserová

Nefelometrie, turbidimetrie

Nefrogenní

diabetes

insipidus, autosomální

insipidus, X-vázaný

insipidus: klinika

syndrom nepřiměřené antidiurézy

Nefron

Nefrony kortikální a juxtamedulární

Nefropatická

adolescentní cystinóza

infantilní cystinóza

Nefropatie

diabetická

hyperfiltrační

při monoklonální gamapatii

refluxová

Nefrotoxicita aminoglykosidů

Nehepatitická tyrozinémie

Nejedlý Bedřich

Nejistota

(uncertainty)

certifikované hodnoty (Uncertainty of certificated value)

měření

(measurement uncertainty, uncertainty of measurement)

(Uncertainty of measurement)

Nejlepší měřicí schopnost (Best measurement capability - BMC

Nekoherentní

osvětlení

zdroj záření

Nekompetitivní metody

Nemoc tangierská

Nenasycené mastné kyseliny

Neonatal severe hyperparathyroidism

Neonatální

adrenoleukodystrofie

hemochromatóza

(Blau 33.5.4)

(OMIM 267430)

(OMIM 603358)

závažný hyperparatyreoidismus

Neoplázie sporadická

Neopterin celkový

Neparametrické a parametrické metody

Nepárový t-test

Nephrogenic

diabetes

insipidus, autosomal

insipidus, X-linked

syndrome of inappropriate antidiuresis

Nepřímé

funkční testy v gastroenterologii

testy funkce pankreatu

Nernst Walter Friedrich Hermann

Nernstova rovnice

Nerve GrowthFactor

Nespecifická monooxygenáza (cytochrom p450)

Nespecifické antidotum

Nested PCR

Netilmicin

v plazmě

Netilmycin - stanovení

Neuroborelióza

Neuroektodermové nádory

Neurofibromatosis

Neurogenic diabetes insipidus

Neuron-specifická enoláza

Neuronspecifická enoláza v séru

Neurotrophiny (Neurotrophines NTs, NT-3, NT-4/5)

Neutrofilní

metamyelocyty

myelocyty

segmenty

tyče

Neutrofily

Neutrophil

Activating Peptide 2

activating peptide-1 (NAP-1)

gelatinase-associated lipocalin

chemotactic factor (NCF)

Nevolnost a zvracení

Newtonovy pohybové zákony

Newtonův gravitační zákon

NGAL

NGF

Ni (základní přehled)

Niacin

Nidogen

Niemann-Pickova choroba, typ

B

C

(19.15.2)

Nikl

(základní přehled)

v plazmě

Nikolův hranol

Nikotinamid

Nitrity semikvantitativně v moči

Nitrobuněčná proteolýza

NKCC2 (Na-K-Cl cotransporter 2)

NMR

Nodal

Nomenklatura ISCN 1995

Nominální stupnice

NOR barvení

Norma (technická) (Standard)

Normální rozdělení (Gaussovo):

grafické znázornění

význam

Normoblast

bazofilní

ortochromní

oxyfilní

polychromatofilní

Normokalemic periodic paralysis

Normokalemická periodická paralýza

Northern blotting

Nortriptylin - stanovení

Nové

biochemické markery poškození myokard

vyšetřovací metody v onkologii

NPR2

NSE

v séru

NT-proBNP

- stanovení

NTx

Nukleární

magnetická rezonanční spektroskopie

receptory

Nukleofil

Nukleofilita

Nukleosom

Nukleotidy a nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny: stanovení koncentrace a čistoty

Nuklid

Numerická koncentrace

Numerický

obsah

podíl

poměr

tok

Nutriční

ovlivnění onkologických onemocnění

rizikový screening

NYHA klasifikace srdečního selhání