SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

P-O lyázy (EC 4.6.x.x)

P-selektin (P-selectin, GMP-140)

P-věty

p50

p53

PABA test

Pacient

(cerebrospinální systém)

- bezpečnost

Pacient(ledviny)

Packed cell volume (PCV)

PAE

PAI

PAI-1

Palmitoyl-CoA:L-karnitine O-palmitoyltransferáza

Palmitoyl-protein hydroláza

Pankreas: produkce hormonů

Pankreatická

elastáza

ve stolici

tekutina

Pankreatický polypeptid (PP)

Pankreatitida

-

glasgowská kriteria

Ransonova kriteria

akutní

chronická

Pankreatopatie - laboratorní diagnostika

PAPP-A

Paprsky a vlnoplochy

Paracellin 1

Paracetamol

- otrava

v plazmě

paralysis

Paralysis periodica paramyotonica

Paralýza

hyperkalemická periodická

hypokalemická periodická

normokalemická periodická

tyrotoxická periodická

Paralýzy svalové periodické

Parametrické a neparametrické metody

Paramyotonia congenita Von Eulenburgova

Paraneoplastické endokrinní syndromy

Paraoxonáza 1

Paraproteinurie idiopatická Bence Jones

Parathormon

Paratop

Paratyrin

- struktura

intaktní

v plazmě

Paratyrinu podobný hormon (PTHLH, PTHrP)

Parciální tlak

Parenterální výživa

Párový t-test

Pascalův zákon

Patauův syndrom (Trisomie 13)

Patologie

hypotalamu, hypofýzy

nadledvin

Patro teoretické

Pb

PBC (primární biliární cirhóza)

pCO2 - stanovení

PCR

alelově specifická (ASA PCR)

asymetrická

metody v gastroenterologii

multiplex

real-time

reverzní (RT-PCR)

PCR-RFLP (AFLP)

PCR: nested PCR

PCT

(trombocytární hematokrit)

PCV (Packed cell volume)

PDAY skóre kardiovaskulárního rizika

PDW (distribuční šíře velikosti trombocytů)

Pearsonův korelační koeficient

Peer group (stejnorodá skupina)

Penicilamin

Pepsin

A

B

Pepsinogen

v séru

Peptidy

Peptidy

Peptidy:

klasifikace

názvosloví

struktura

určení primární struktury

Periferní paréza lícního nervu

Perikardiální tekutina

Periodické svalové paralýzy

Peritoneální tekutina

Peritonitida bakteriální spontánní

Permitivita (dielektrická konstanta)

Peroxidáza

Peroxidázy

Peroxisom

Peroxizomální poruchy

pH

pH

-

korekce na teplotu

stanovení

hydrolyzovaných solí - protolytické rovnováhy

pufrů - protolytické rovnováhy

semikvantitativně v moči

silných protolytů: protolytické rovnováhy

slabých protolytů - protolytické rovnováhy

vícesytných protolytů - protolytické rovnováhy

pH-měření

pH-stat

Physostigmin

PICO vyhledávací princip

PIGF (Placenta Growth factor)

PIIINP - stanovení

PINI

Pinocytóza

PINP - stanovení

Pipekolová

hyperacidémie

kyselina

pK, disociační konstanta

PK/PD modelování

Placenta Growth factor (PIGF)

Plakiny

Plamenová emisní atomová spektrofotometrie

Planckova konstanta

Planckův zákon vyzařování

Plasminogen

- stanovení

Activator Inhibitor

Platelet Factor 4 (PF4, CXCL4)

Platelet-derived Growth Factor (PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC, PDGF-DD)

Plausibilita dat (data plausibility)

Plauzibilita dat

Plazma

Plazmatická karboxypeptidáza B

Plazmatický

koagulační

faktor II

faktor IX

faktor V

faktor VII

faktor VIII

faktor X

faktor XI

faktor XII

faktor XIII

kompartment - odhady

Plazminogen

Plazmocytom

"doutnající"

extramedulární

extramodulární: volné lehké řetězce

kostní solitární

s intaktní molekulou monoklonálního imunoglobulinu

z lehkých řetězců (light chain myeloma)

Plazmocytom: volné lehké řetězce v séru

Pleiotrophin (PTN)

Plektin

Pleurální tekutina

PLG

Plicní embolizace: troponiny

Plocha

pod křivkou koncentrace léčiva (AUC)

Plošná hmotnost

PLT

(trombocyty)

PLTP

Plyn ideální

Plynová chromatochrafie

PMP2 (FABP8)

Pneumotorax

PNP deficit

pO2 - stanovení

POCT

POCT:

analytické techniky

druhy POCT podle způsobu použití nebo podle povahy získaného výsled

normy, předpisy, odkazy

příklady techniky

stanovované analyty

zajištění jakosti

Počet

stupňů volnosti

vzorků pro odhad hodnoty pacienta

Početní

a strukturní změny heterochromosomů

změny autosomů

Počítání

částic

(impedance)

impedančně

částic:

Bürkerova komůrka

optické

Podíl katalytické aktivity

Podjednotky alfa, beta a gama epitelového kanálu Na+ (ENaC)

Podmínky opakovatelnosti (Repeatability conditions)

Pohyblivost

iontu

iontů

a difúze

a převodová čísla

Pochybení nedokonané (near miss)

Poikylocyty

Poiseuillův zákon

Poissonův zákon

Pojmy statistické základní

Polarimetrie

Polarizace

elektrod

lineární

odrazem

rozptýleného světla

Polarizační

křivka

mikroskop

mikroskopie

Polarizátor

Polarizovatelnost

Polarografie

Polarografie:

difúze v nestacionárím stavu

pulsně polarografické metody

Politika kvality (Quality policy)

Poločas

biologický (biological half life)

rozpadu

Poločasy: tumormarkery, proteiny a enzymy, léky

Poločlánek

Poločlánky: typy

Polovodičový laser

Polyarteriitis nodosa (klasická)

Polychromatofilní

erytroblast

normoblast

Polyklonální hypergamaglobulinémie

Polymer

lineární (nerozvětvený)

Polymerace

Polymyositis/dermatomyositis

Polyradikuloneuritis Guillain-Barré

Polysacharidy

Polysacharidy: poruchy metabolismu

Polysulfatázový deficit

POMC

Poměr

hmotnost/látkové množství

katal. akt./látk. množ.

katalytická aktivita/hmotnost

katalytických aktivit

látkové množství/hmotnost

objemových toků

odds

šancí (odds ratio)

věrohodnostní

Poměrná kvantitativní stupnice

Pomocná optika

Pompeho choroba

Populace referenční

Porfobilinogen syntáza

Porfobilinogendeamináza

v erytrocytech

Porfyria

cutanea tarda

variegata

Porfyrie

akutní intermitentní

dědičná, deficit dehydratázy 5-ALA

erytropoetická kongenitální

hematoerytropoetická

při otravě olovem

variantní (neklasifikovaná)

Porfyrinopatie sekundární

Porfyriny celkové

- odpad močí

v biopsii z jater

ve stolici

Porovnání s jinými metodami (Comparison with other methods)

Porovnatelnost (Comparability)

Porovnávání mezilaboratorní

Porucha

adenosin deaminázy (ADA)

biosyntézy serinu

metylace homocysteinu

ze střádání kyseliny sialové

Poruchy

"Coupling state"

acidobazické

rovnováhy u starších osob

smíšené

biosyntézy hemu a porfyrie

fagocytózy

hormonální

chromosomální

metab. ornitinu, lysinu a tryptofanu

metabolismu

disacharidů

fenylalaninu

fruktózy

fruktózy

glukózy

iminokyselin

izoleucinu

ketolátek

leucinu

leukotrienů

mědi, zinku a železa

oligosacharidů

polysacharidů

purinů a pyrimidinů

sacharidů - ostatní

sacharidů a glykogenu

sirných AMK

tetrahydrobiopterinu

tryptofanu

valinu

mitochondriálního energetického metabolismu

oxidace mastných kyselin v mitochondriích

pentózového cyklu

syntézy

a metabolismu steroidů

DNA

žlučových kyselin

transcelulárního transportu AMK

transportu glukózy

v aktivačních drahách T lymfocytů

v antigenní prezentaci

Porušená glukózová tolerance

Post-gamma globulin

Postanalytická fáze (postanalytical phase)

Postantibiotický efekt

Poststreptokoková glomerulonefritis a revmatická horečka (RH)

Postup

analytický

měření (Measurement procedure)

Postupy stanovení

elektrolytů a ukazatelů acidobazického metabolismu

enzymových aktivit a koncentrací

hematologických ukazatelů

hormonů a mediátorů

imunologických ukazatelů

kostních markerů

léků a drog

lipidů a markerů kardiovaskulárního rizika

pomocí molekulové biologie

proteinů

protilátek a autoprotilátek

rutinních biochemických ukazatelů

sacharidů

tumormarkerů

ukazatelů infekční imunity

Posuzování osy ADH - ledviny

Pot

Potassium

channel ROMK (KCNJ1)

channel,

inwardly rectifying, subfamily J, member 2 (Irk1, Kir2.1, HHI

voltage gated, subfamily H, member 2, KCNH2, hERG, Kv11.1

voltage-gated, ISK-related subfamily, member 1

voltage-gated, ISK-related subfamily, member 2

voltage-gated, KQT-like subfamily, member 1 (KvLQT1)

Potassium-aggravated myotonia

Potenciál

membránový

Potenciální chyba (potential error)

Potenciometrická titrace

Potenciometrie

přímá

Potencionál ionizační (energie ionizační)

Potravinová alergie a intolerance

Potřebný počet vzorků pro spolehlivý odhad "homeostatické" hodnoty pacienta

Používání nádorových markerů

Povrch tělesný

u dětí

Povrchové imunoglobuliny

Power Function Graph (silové funkce - grafy)

Pozdně infantilní forma galaktosialidózy

Pozdní gestózy

Pozorovaná hodnota (Observed value)

Pozorování

(observation)

(Observation)

Požadavky na srovnatelnost přístrojů

Požadovaná preciznost a pravdivost

PP12, Placental Protein 12

PP14, Placental Protein 14

PP5, Placetal Protein 5

Práce se sklem

Pracovní

interval (Measuring (working) interval)

rozsah (Measuring (working) interval)

Practicability (proveditelnost)

Prahová

hmotnostní koncentrace

látková koncentrace

Pralidoxim

Pravděpodobnost

aposteriorní

aposteriorní

apriorní

apriorní

Pravdivá hodnota (True value)

Pravdivost

(trueness)

- požadavky

měření (measurement trueness, trueness of measurement)

Pravidla

Demingova

Westgardova

Právní a etické problémy při asistované reprodukci

Prealbumin

- stanovení

v likvoru

v plazmě

Preanalytická

fáze (preanalytical phase)

fáze:

dieta

diurnální variabilita

fyzická zátěž

gelové separátory

ovlivnění osmolality

vliv antikoagulancií

vliv hemolýzy

vliv hladovění

vliv polohy při odběru

vliv standardní diety

Preanalytické vlivy: nádorové markery

Preanalytika vyšetření moče - doplněk

Preanalytika:

stopové prvky

vliv

fibrinogenu

trombocytů

Precision (přesnost)

Preciznost

- požadavky

měření (measurement precision)

Prediktivní hodnota

negativního

testu (negative predictive value, NPV)

výsledku testu

pozitivního

testu (positive predictive value, PPV)

výsledku testu

Preeklampsie

Preimplantační genetická diagnostika v asistované reprodukci

Prekalikrein -

funkční aktivita

stanov. antigenu

Prenatální diagnostika:

invazivní metody

neinvazivní metody

ostatní metody, etika

screeningové programy

Preparát

dvojlomný

fázový

rozptylující

Prerenální

a renální selhání

proteinurie při zánětech a tkáňových nekrózách

selhání u starších osob

Prevalence

(prevalence)

Prevence

genetická

primární

sekundární

Prezentace dat statistická

PRIDE skóre akutjního srdečního selhání

Primapterinurie

Primární

antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom

biliární cirhóza (PBC)

defekty buněčné imunity

dyslipoproteinémie

etalon (Primary standard)

hyperoxalurie

typu I

typu II

hyperparatyreóza

imunodeficience

metabolické hyperoxalurie

metoda

polydipsie

referenční materiál

Primary

hypomagnesemia

standard (Etalon primární)

Primidon

- stanovení

v plazmě

Principy

analytických postupů

endokrinních regulací

měření krevních elementů

PRINS hybridizace

Proakcelerin

PROCAM rizikové skóre

Procedura (procedure)

Procesy

indikace a interpretace

následující po laboratorním vyšetření (post-examination processes)

předcházející laboratornímu vyšetření (pre-examination processes)

Production batch (výrobní šarže)

Proerytroblast

Proficiency testing (zkoušení způsobilosti)

Profiliny

Progerie (syndrom Hutchinsonův -Gilfordův)

Progesteronová rezistence

Progesteronové a estrogenové receptory v nádoru

Prognostický zánětlivý a nutriční index

Prognóza

Program RELA

Progrese choroby

Progresivní hereditární dystonie

Proinsulin C-peptid

Projekce Fischerova

Projekt analýzy lidského genomu

Projevy toxického účinku

Prokainamid - stanovení

Prokalcitonin

Prokaryonta

-

bakterie

priony

viroidy

viry

Prokonvertin

Prolaktin

Proliferace

Prolin

Prolindehydrogenáza (prolinoxidáza)

Prolinurie

Prolymfocyty

Promegakaryocyt

Promegaloblast

Proměnlivost

interindividuální biologická

intraindividuální biologická

Proměnné acidobazické nezávislé

Promonocyt

Promyelocyt

Proopiomelanokortin

Propeptid prokolagenu

I

C-term. v plazmě

C-terminální

N-terminální

typu

I, N-terminální - stanovení

III, N-terminální - stanovení

Propionová acidémie

Propionyl-CoA

C2-trimethyltridekanoyltransferáza

karboxyláza

Propoxyfen - stanovení

Prostaglandin-endoperoxid syntáza

Prostatický specifický antigen

(celkový

a volný

a volný) v séru

(volný)

- stanovení

volný - stanovení

Prostatolitiáza

Prostetická skupina (prostethic group)

Prostorové modely imunoglobulinů

Protamin sulfát

Proteasom

Proteázy

aspartylové

cysteinové

cysteinové: inhibitory

mikrobiální

serinov

serinové: inhibitory

Protein

- odpad močí

allosterický

C

celkový

v likvoru - stanovení

v moči - stanovení

v plazmě

v séru - stanovení

genový regulační

S

celkový

volný

S-100

B

B v likvoru

B v séru

beta

semikvantitativně v moči

v likvoru

vázající retinol - stanovení

Protein(P)

Protein(S)

Proteinkináza

Proteinoenergetická malnutrice u starších osob

Proteinového importu mitochondrií porucha

Proteinurie

arteficiální

febrilní

funkční

fyziologická

izolovaná asymptomatická

po svalové námaze

po transplantaci ledviny

při diabetu

při hematurii

při hypertenzi

při nekomplikované graviditě

při polékových a toxicky podmíněných nefropatiích

při srdeční městnavé insuficienci

při syndromu získané imudeficience

při tubulointersticiálních nefropatiích

solitární (jednorázová)

u dědičných onemocnění ledvin

u glomerulárních onemocnění

u monoklonálních gamapatií

u sekundární amyloidózy

u systémových

kolagenóz

vaskulitid

Proteinurie:

glomerulární

filtrace proteinů

proteinurie

patogeneze, patobiochemie, klinický význam

postrenální proteinurie

preanalytika a analytika

prerenální proteinurie

tubulární

proteinurie

rezorpce bílkovin ultrafiltrátu

Proteiny

- struktura terciární

aktivní

v koagulaci

ve fibrinolýze

biologických

membrán

membrán integrální

membrán periferní

proužků I a A

S100

v plazmě

Z linie

Proteiny:

degradace

elektroforetické metody

fyzikálně-chemické vlastnosti

hmotová spektrometrie

chemické a fyzikálně chemické metody analýzy

imunochemické metody

klasifikace

metabolismus při traumatu a sepsi

molekulární hmotnosti

rozdělení podle funkce

skupiny podle klinického významu

struktura

kvartérní

primární

sekundární

syntéza

Proteolýza nitrobuněčná

Protilátka - vazebná místa

Protilátkové imunodeficience

Protilátky

- příprava

antifosfolipidové (APA)

antinukleární: indikace

mikrosomální typu LKM

monoklonální

orgánově

nespecifické: indikace

specifické: indikace

proti

bazální membráně glomerulů (anti-GBM)

cytoplasmě neutrofilů (ANCA)

cytoplazmě neutrofilů: indikace

dvouvláknové DNA

endoteliálním buňkám - stanovení

extrahovatelným AG: indikace

extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA)

imunoglobulinům - stanovení

mitochondriím

NIS (Sodium-iodine symporter- NISAb)

nukleosomům - stanovení

ovariím - stanovení

Saccachomyces cerevisiae

štítné žláze

T3 a T4 (T3Ab, T4Ab)

TSH receptoru (antiTSH, aTSH, TRAb)

tyreoglobulinu (anti-TG, aTG, TG Ab)

tyreoidální peroxidáze (antiTPO, aTPO, TPOAb)

Protolytické

rovnováhy

- kyseliny a zásady

- pH hydrolyzovaných solí

- pH pufrů

- pH slabých protolytů

- pH vícesytných průotolyt

- využití v odměrné analýze

ve vodě

rovnováhy: pH silných protolytů

Protoporfyrie erytropoetická

Protoporfyrin celkový

v erytrocytech

Protrombin

Proud kapacitní nabíjecí

Proveditelnost (Practicability)

Prověrka kvality (audit)

Proximální tubulus

PRPPs zvýšenáaktivita

Prsní žláza u dívek

Průkaz

fenylalaninu: test Guthrieho

Helicobacter pylori dechovým testem

Průměr

Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)

Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)

Prvek

stopový

symetrie

Prvky

biogenní

disperzní

stopové

Přehled statistických postupů

Překryvný polyangiitický syndrom

Přenositelnost (Transferability)

Přepětí difúzní

Přepočítávací faktory: stopové prvky

Přepočty koncentrací: vitamíny

Přesnost

(accuracy)

(Precision)

diagnostická

měření

(measurement accuracy, accuracy of measurement)

Převodová čísla a pohyblivost iontů

Přijatá referenční hodnota

(Accepted reference value)

Příklad

001: diagnostická efektivita

002: diagnostická efektivita

003: diagnostická efektivita

004: F-test

005: F-test

006: chí-kvadrát test

007: transformace dat

008: mediánový test

009: t-test nepárový

010: t-test párový

011: Wilcoxonův test nepárový

012: Histogram

013: Kumulativní frekvence

014: Box-and-Whisker graf

015: Data pro grafické znázornění

016: ROC analýza

017: Fisherův přímý exaktní test

018: Wilcoxonův test párový

019: Passingova-Bablokova regrese

020: Altmanův-Blandův graf

021: Lineární regrese

022: ROC analýza - porovnání ROC

023: Kaplan-Meierova analýza přežití

024: Titrace silné protolyty

025: Titrace slabé protolyty

026: Titrace vícesytné protolyty

027: Titrace plochá oblast

028: Analytická citlivost

029: Aplikace Wetgardových pravidel

030: Referenční materiály

031: Referenční metody

035: Požadovaný odhad nejistoty měření

036: Nejistota hodnoty kalibrátoru a CRM

037: Certifikát referenčního materiálu

038: Vychýlení - Data z dokumentace IVD vs. data z měření referenčn

039: Hodnoty vychýlení pracovních kalibrátorů

040: Verifikace přesnosti, vychýlení a nejistoty pomocí QCM použitých v

041: Možné způsoby zajištění návaznosti výsledku měření

Příklady techniky POCT

Příručka jakosti (Quality manual)

Přírůstek látkové koncentrace

Přítomnost

Přítomnosti - seznam

PSA

(celkový a volný) v séru

- stanovení

volný

Pseudo-Hurler polydystrofie

Pseudocysta pankreatu

Pseudohyperaldosteronism, pseudoaldosteronism

Pseudohyperparatyreoidismus

Pseudohypoaldosteronism Type

1,

autosomal dominant

autosomal recessive

2 (Gordon´s syndrome)

Pseudohypoaldosteronismus

Pseudohypoaldosteronismus, typ

1,

autosomálně dominantní

autosomálně dominantní

autosomálně recesivní

autosomálně recesivní

2 (Gordonův syndrom)

Pseudohypoparatyreoidismus

Psychogenní diabetes insipidus

PTH

PTH: receptor

PTHrP

Pubické ochlupení u dětí

Pufr

fosfátový

hemoglobinový

hydrogenuhličitanový

proteinový

Pufr: kapacita

Pufry: seznam a složení

Pulmonary and Activation-Regulated Chemokine

Pulsně polarografické metody

Pupila

Purinnukleozidfosforylázy deficit

Purinové báze: metabolismus

Purpura Henochova-Schönleinova

px

Pyridinolin

a deoxypyridinolin volný v moči

celkový

v moči

Pyridinolin+deoxypyridinolin volný/kr. v moči

Pyridoxin

-Vitamín B6

Pyridoxin: metody stanovení

Pyrimidin-5´-nukleotidázy deficit

Pyrimidinové báze: metabolismus

Pyrohroznová kyselina

Pyrrolidin-5-karboxylát reduktáza

Pyrrolin-5-karboxylát reduktáza

Pyruvát

dehydrogenáza (lipoamid)

dehydrogenázový komplex

dehydrogenázy fosfatázy deficit

DH komplexu (nespecifikovaný) deficit

Pyruvát: oxidační dekarboxylace

Pyruvátaminotransferáza

Pyruvátdehydrogenáza

(cytochrom)

(NADP+)

Pyruvátdehydrogenázy deficit

Pyruvátkarboxyláza

Pyruvátkináza