SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

R-pruhy

R-věty

RAAS - aktivace u srdečního selhání

Rabdomyolýza

Rabdomyolýza: selhání ledvin

Racemát

Racemázy a epimerázy (EC 5.1.x.x)

Racemická směs

Radiální imunodifuse

Radikál

hydroxylový

superoxid aninový

volný

Radioaktivita

a stavba atomu

Radioaktivní

látka - aktivita

rozpad

zářič

Radioenzymová analýza

Radioimunoanalýza

kompetititvní

nekompetitivní

Radioindikátor

Radioizotop

Radioizotopové analytické metody

-

primárně ionizující záření sledované látky

vnější zdroje ke generování signálu

značené sloučeniny

Radiometr

Radionuklid

Radioreceptorová analýza

Radiosenzitivita

Rachitis X-vázaná hypofosfátemická

Ramanova spektrofotometrie

Random error (náhodná chyba)

Ransonova kriteria závažnosti pankreatitidy

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted)

Raoultův zákon

RASI-1 (MMP-19, RASI-6)

RASI-6 (MMP-19, RASI-1)

Rayleighův-Jeansův zákon vyzařování

RBC (erytrocyty)

RBP - stanovení

RCDP type

1

2

3

RDW (distribuční šíře velikosti erytrocytů)

Reakce

akutní fáze

Fentonova

Haber-Weissova

komplement-fixační

řetězová ligázová (LCR)

Reaktivita

Reaktivní sloučeniny dusíku

Real-time PCR

Reálný obraz

REAS

Receiver operating characteristic plot (ROC křivka)

Receptor

aldosteronový

CaSR (Ca2+/Mg+-sensing receptor)

destroying enzyme

mineralokortikoidů (typ I)

NPR2 pro CNP

PTH/PTHLH

V2 pro ADH

Receptory

adrenomedulinu

angiotenzinu

bradykininu

cytokinové s asociovanou tyroxin kinázou

cytokinů

estrogenové a progesteronové v nádoru

natriuretických peptidů

nukleární

pro

ADH

lipoproteiny

sdružené s G-proteiny (GPCR)

steroidních hormonů v onkologické terapii

tyrozinkinázy

Recidivující atrofická polychondritis

Recovery (výtěžnost)

Redoxní

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

Refeending syndrom u starších osob

Refereční hodnota (Reference method value)

Reference

change value (RCV)

material

measurement procedure

method value (refereční hodnota)

Referency laboratory (refereční laboratoř)

Referenční

biologický interval

hodnota dohodnutá

interval

(Reference interval)

(reference interval)

kritická změna (Reference Change Value – RCV)

laboratoř (Reference laboratory)

materiál (Reference material, RM)

metoda

meze

(reference limits)

orientačně: vitamíny

populace (reference population)

postup měření

Reflexní

spektrofotometrie

testování (reflex testing)

Refluxová nefropatie

Refraktometrie

Refsumova choroba

(dospělá forma)

(infantilní forma)

Regenerace vitamínu E

Regrese

choroby

lineární

Passingova-Bablokova

Regulace

citrátového cyklu

dýchacího řetězce a aerobní fosforylace

efektivního cirkulujího objemu

metabolismu

glykogenu

lipidů

proteinů a aminokyselin

sacharidů

na úrovni

buňky: kompartmentace metabolických dějů

buňky: ovlivnění aktivity již existujícího enzymu

buňky: změna absolutní koncentrace enzymu

oxidační dekarboxylace pyruvátu

sekrece inzulinu hormony

syntézy

hemu

inzulinu

purinových a pyrimidinových nuklotidů

tyreoidálních hormonů

teploty u starších osob

Regulační

diagram (Control chart)

systémy

systémy:

obecné principy

regulace jednotlivých metabolických drah

regulace na úrovni buňky

regulace na úrovni makroorganismu

Regulated on Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted (RANTES), CCL5, SI

Rekalibrace

Rekurence choroby

RELA program

Relativní

čas

hmotnostní

koncentrace

poměr

látková koncentrace

látkové množství

látkový poměr

riziko

směrodat. odch. výběr.

Relaxin

Renal hypomagnesemia 2

Renální

eliminace dusíku

funkce:

adekvátní frakční exkrece

eliminace vodíkového kationu

frakční exkrece

glomerulární filtrace

koncentrační úsilí

prerenální a renální selhání

selektivní permeabilita glomerulární kapiláry

typy diurézy

vliv diuretik

změna dávkování léčiv

glykosurie

hyperkalciurie

osteodystrofie

regulace

kreatininu

sodného (Na+) a chloridového (Cl-) iontu

urey

selhání akutní - imunologické testy

tubulární

acidóza

acidóza I

acidóza II

acidóza III

acidóza IV

acidóza sekundární

acidóza, frustní forma

Renin (Angiotenzinogenáza)

Rentgenová difrakce

Rentgenové záření X

Repeatability

conditions (podmínky opakovatelnosti)

limit (mez opakovatelnosti)

Repeatibility

(opakovatelnost)

standard deviation (směrodatná odchylka)

Repetitorium - diabetes mellitus

Repetitorium: syndrom hyperglykémie

Replikáty vs. opakované odběry

Reproducibility

(reprodukovatelnost)

limit (mez reprodukovatelnosti)

Reprodukovatlnost (Reproducibility)

Reset osmostat

Resorbce substrátů střevem

Respirační

acidóza

u starších osob

alkalóza

u starších osob

Response, signal, reaction (odezva)

Retikulární dysgeneze

Retikulocyty

Retikulum sarkoplazmatické

Retinol

vázající protein - stanovení

Reverzní

(obrácená) osmóza

PCR (RT-PCR)

Revmatická horečka (RH) a poststreptokoková glomerulonefritis

Revmatoidní

artritida

faktor - stanovení

Reynoldsovo skóre kardiovaskulárního rizika

Reyův syndrom

Rezistence

inzulinová

na glukokortikoidy

Rezorpční hyperkalciurie

RGB

RGD sekvence

Rhamnóza

RIA

Ribitol

Riboflavin - vitamín B2

Ribonukleová kyselina

Ribosom

Ribóza

Ribóza-5-fosfát

Ribulóza

RiCo

RIFLE klasifikace

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

Riziko

diabetes mellitus 2. typu

kardiovaskulárních příhod - odhady

Rizikový screening nutriční

RKE

RM (Reference material)

RNA

RNA: typy

Robustnost metody (robustness, ruggedness)

ROC

analýza

křivka

(Receiver Operating Characteristic curve)

Rodokmen: symbolika

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)

ROMK (draselný kanál, Kir1.1)

Rosenthalův faktor

Rovnice

Harrisova - Benedictova

Hendersonova-Hasselbalchova

Nernstova

stavová

výpočtu

base excess ECT

base excess krve

base excess plazmy

Rovnováha chemická

Rovnováhy membránové

Rozdělení

hormonů

normální

(Gaussovo): grafické znázornění

(Gaussovo): význam

Rozdíl látkových toků

Rozhodovací

chyba (decision error)

mez lékařská (Decision limit)

Rozlišení mikroskopu

Rozlišovací schopnost

disperzních prvků

Rozpad radioaktivní

Rozpadová konstanta

Rozpouštění ve vodě

Rozptyl

(Biologická proměnlivost) (Biological variation)

- analýza

Comptonův

pružný

světla

Rozptylující preparát

Rozpustnost

Rozpustný transferinový receptor - stanovení

Rozsah

měření pracovní

výběru:

dva průměry

dvě relativní četnosti

průměr vs. hodnota

příprava experimentu

relativní četnost vs. hodnota

Roztok standardní

Roztroušená skleróza

Rtuť

Rtuťová kapková elektroda

Rubínový laser

Růstová rychlost u dětí

Růstový hormon předního laloku hypofýzy

Rychlost

růstová u dětí

Rychlostní konstanta