SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

S-hodnota

S-komponenta a řetězec J

S-věty

S100 proteiny

S100B

v likvoru

v séru

SAA

a kardiovaskulární riziko

SAAG

Saccharomyces cerevisiae

Sacharáza

Sacharidové složky imunoglobulinů

Sacharidy

Sacharidy:

D-aldózy a D-ketózy

glykosurie

glykózaminoglykany

hyperglykémie

klasifikace

metabolismus

monosacharidy

oligosacharidy

ostatní poruchy metabolismu sacharidů

polysacharidy

poruchy

glykolýzy a glukoneogenezy

metabolismu disacharidů

metabolismu fruktózy

metabolismu galaktózy

metabolismu glukózy

metabolismu polysacharidů

pentózového cyklu

syndrom hypoglykémie

Sacharopin

Sacharopinurie

Sacharopinurie

Sacharóza

Salicylát

v plazmě

Salicyláty -

otrava

stanovení

Samovolné štěpení jader

Sampling (vzorkování, odběr vzorků)

SAMS deficit

Sangerova dideoxynukleotidová metoda

Sarkoidóza

Sarkomera

Sarkoplazmatické retikulum

Sarkosin

Sarkosindehydrogenáza

Saturace hemoglobinu kyslíkem

Saturační podíl

Sawschuk-Zaskeho metoda optimalizace

Sběrný kanálek

SCAD

Scatter

factor

factor-2 (SF2)

Scavengerový receptor typ I a II

SCCA (antigen karcinomu

skvamozních buněk)

skvamózních buněk) v séru

SCID

(těžké kombinované defekty imunity)

T-B

T-B+

Scintilátor

Sclerosis tuberosa

SCNA4 (Alpha subunit of the type IV voltage-gated sodium channel)

SCORE rizikové skóre, Weibullův model

Screening

(screening)

biochemický: Downův syndrom

genetický

infekční sérologický

kardiovaskulárního rizika

nádorů tlustého střeva (KRCA)

rizikový nutriční

Screeningové

programy: prenatální diagnostika

testy v gastroenterologii

scyllo-Inositol

Se

v plazmě

Secernovaný frizzled-related protein-4

Secifické antidotum

Secondary lymphoid-tissue chemokine (SLC

Sedoheptulóza

Segmenty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Sekreční komponenta (S-komponenta) a řetězec J

Sekretin-pankreozyminový přímý test (SCCK)

Sekundární

dyslipoproteinémie

hyperkalciurie

imunodeficience

protilátkové imunodeficity

Sekvenční testování

Selektiny

Selektivita

(Selectivity)

Selektivní

deficit IgA

toxicita.

Selen

v plazmě

Selenoproteiny

Seletivní deficit

IgM

podtříd

IgA

IgG

Selhání

akutní renální

jaterní

ledvin u rabdomyolýzy

prerenální a renální

srdeční

Sensitivity

Sensory and Motor Neuron-derived Factor (SMDF)

Senzitivita

analytická

diagnostická

(diagnostic sensitivity)

Separace na pevné fázi

Separační techniky

Separátory gelové

Sepiapterin

reductase deficiency

reduktáza

reduktázy deficit

Sepse

Sepsis-related Organ Failure Assessment Score

Série měření (Run)

Serin

Serinové

proteázy

proteázy: inhibitory

Serologická vyšetření u autoimunitních chorob

Sérový

amyloid

A

A a kardiovaskulární riziko

antigen asociovaný s nádorem (CASA)

Serpiny

Sérum

Severinghaus John W.

Sex-hormone binding globulin

Sexual hormone binding globulin

Seznam citlivostí

Sezónní variace

Sférocyty

Sfingolipidózy !!!!

Sfingolipidy

Sfingomyelin

fosfodiesteráza

sFRP-4

SGLT

(glukózový transportér)

1 defekt

SHARF skóre

SHBG

Shewhartovy grafy

Short QT syndrome

1

2

3

Short-chain

3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency

acyl-CoA dehydrogenase deficiency

SCHAD

Schéma

fibrinolýzy

koagulace

koagulační dle Bouma (2003)

Schema: Mikroskop

na odraz

na průchod světla

Schistocyty (schizocyty)

Schnitzlerův syndrom

Schopnost měřící a kalibrační (Calibration and measurement capability - CMC)

Schuck Otto

Si

v plazmě

SIADH

Sialidáza

Sialidóza

Sialová kyselina vázaná na lipidy (LASA)

Sialyloligosacharidy

Sick sinus syndrome with bradycardia

SID

efektivní v séru

Sideroblastová anémie

Sideropenická anémie

Siggaard-Andersen Ole

Signál (Response, signal, reaction)

Síla

iontová

testu (1 - beta)

Silové funkce - grafy (silokřivky)

SIMS viz FIB

Singletový kyslík

Sippleho syndrom

SIRS

Síta molekulová

Sitosterolémie

Six

Sigma

sigma (six sigma)

Sjögrenův syndrom

Skleněná elektroda

Sklerodermie, systémová skleróza

Sklo laboratorní

Sklopná oblast

Skóre

APACHE II

GCS

Childovo-Pughovo

LODS

malnutriční zánětlivé

MELD

mortality u chirurgického řešení obezity

pro diagnostiku Wilsonovy choroby

SHARF

SOFA

Skórovací

systém

GCS

LODS

SOFA

systémy kardiovaskulárního rizika

Skupina prostetická

Skutečná

(pravdivá, definitivní) hodnota (True value)

hodnota konvenční

konvenční hodnota (Conventional true value)

Slabé netěkavé kyseliny

SLE (systémový lupus erytematodes)

Sledování stavu výživy

Sledovatelnost (Trackability)

Slepý vzorek (blank)

Sliny

Sloučeniny koordinační

Složka (Component)

SLP (Správná laboratorní praxe)

Small Inducible Cytokine Subfamily A member 26

SMDF (Sensory and Motor Neuron-derived Factor)

Směnitelné ionty Na+ a K+

Směrodatná odchylka (Repeatibility standard deviation)

Směs azeotropická

Smíšená

diuréza

choroba pojiva (MCTD - mixed connective tissue disease)

Smíšené

acidobazické poruchy

nádory

Smith-Lemli-Opitzův syndrom

Smouldering myeloma ("doutnající" myelom)

Sn

(základní přehled)

v plazmě

Snellův zákon lomu

SOD

Sodíková pumpa

Sodíkové kanály

Sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit, Nav1.5

Sodium-iodine symporter- NISAb

Sodium-potassium-chloride transporter 2 (Solute carrier family 12, Na/K/Cl trans

Sodné kanály

Sodný

iont - stanovení

kanál

epitelový (ENaC), podjednotky beta a gama

epitelový, podjednotky alfa, beta a gama

Nav1.5, alfa podjednotka

SCNA4, alfa podjednotka

kation

v plazmě

kationt - stanovení

SOFA

Solitární (jednorázová) proteinurie

Solubilní transferinový receptor - stanovení

Soluty

efektivní

neměřené

korigované v plazmě

v plazmě

Solvatace

somatomammotropin

Somatomedin

A

C

Somatostatin

Somatostatinom

Sonda DNA

Sorbitol

Sorensen Soren Peter Lauritz

Soubory diagnostické

Současná úroveň (State of the art)

Southern blotting

SP1 (Beta1-specifický těhotenský glykoprotein)

SP1-beta těhotenský glykoprotein v séru

Spearmanův koeficient pořadové korelace

Specifická

antidota: přehled

hmotnost (hustota) moči

Specifické

IgE

markery jaterního poškození

Specifičnost

analytická (Analytical specifity)

diagnostická

(diagnostic specificity)

imunochemické reakce

Specifikace (Specification)

Spektra optická

Spektrální

pološířka

šířka pásu

Spektrin

Spektrofotometrie

absorpční

derivační

registrační

UV

absorpční:

end point

kineticky

infračervená

Ramanova

reflexní

Spektrofotometrie: plamenová emisní atomová

Spektrometrie hmotnostní (MS)

Spektroskopie

Spektroskopie

Infračervená

nukleární magnetická rezonanční

Spektroskopie:

něco z historie

přehled

Spektrum

elektromagnetické

jaderné

Spermie

Spermiogram: vyšetření

Spolehlivost

(Reliability)

klinická

Spondylartritis ankylozující

Spontánní

bakteriální peritonitida

emise fotonu

Sporadická neoplázie

Správná laboratorní praxe (SLP)

Správnost

(Accuracy)

měření

SPS skóre závažnosti pankreatitidy

Srdeční

příčně pruhovaný sval: interakce cytoskelet/sarkoma

selhání

- aktivace RAAS

- aktivace sympatiku

- klasifikace podle rizika

- laboratorní nálezy

- neosmotická stimulace ADH

- NYHA klasifikace

- patofyziologie

sval

Srovnatelnost přístrojů - požadavky

SSCP - Single strand conformational polymorphism

St. Helena dysplasia

Stabilita: vitamíny

Stacionární fáze

Staging

Standard

Standard

(etalon, měřící standard)

(standard)

solution (standardní roztok)

zlatý

Standardizace (normalizace)

Standardization

Standardní

elektrodové potenciály

EMN článku

roztok (Standard solution)

Stanniocalcin

Stanovení

- chlamydia

acetaminofenu

albuminu

v moči

alfa-1-antitrypsinu

alfa-1-kyselého glykoproteinu

alfa-1-mikroglobulinu

alfa-2 makroglobulinu

alfa-fetoproteinu (AFP)

alkalické fosfatázy

ALP

ALT (alaninaminotransferázy)

amfetaminu

amikacinu

amitriptylinu

amoniaku

AMS

amyloidu A

antifosfolipidových protilátek

antimitochondriálních protilátek

antinukleosomálních protilátek

antiovariálních protilátek

antistreptolysinu O

antitrombinu

apolipoproteinu

A-I

A-II

B

E

AST

autoprotilátek proti myokardu

barbiturátů

benzodiazepinů

beta-2-mikroglobulinu

beta-hCG

beta-Trace proteinu

bilirubinu

c1 inhibitoru

C3 komplementu

C4 komplementu

CA

125

15-3

19-9

CDT

celkové

bílkoviny v likvoru

vazebné kapacity železa

celkového

proteinu v moči

proteinu v séru

ceruloplazminu

CRP

cyklosporinu

cystatinu C

Cytomegaloviru

D-dimerů

desipraminu

digitoxinu

digoxinu

disopyramidu

draselného kationtu

elastázy

pankreatické

polymorfonukleární

estradiolu

etanolu

etosuximidu

Fe

fencyklidinu

fenobarbitalu

fenytoinu

ferritinu

fibrinogenu

fibronektinu

folitropinu (FSH)

fosfátového aniontu

fragmentu cytokeratinu 19 (CYFRA 21-1)

free beta-hCG

gentamicinu

GGT

glukózy

glutationtransferázy

glykovaného hemoglobinu

hCG

hemoglobinu A1c

heparinu

Herpes simplex viru

hořčíku

hořečnatého kationtu

chinidinu

chloridového aniontu

cholesterolu

LDL

cholinesteráz

IgA

IgD

IgE

IgG

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4

IgM

imipraminu

imunoglobulinu

A

D

E

G

M

inzulinu

izoenzymu kreatinkinázy - MB

kanabinoidů

karbamazepinu

karcinoembryonálního antigenu (CEA)

kofeinu

kokainu

koncentrace a čistoty nukleových kyselin

kreatininu

kreatinkináza izoenzym - MB hmotnostní koncentrace

krve ve stolici (okultní krvácení)

kyselé fosfatázy

laktátu

LD

Legionelly

lehkých

řetězců lambda

řetězců kappa

lidokainu

lipázy

Lp(a)

LSD

Lupus antikoagulant

metadonu

metakvalonu

metamfetaminu

metotrexátu

močové kyseliny

močoviny (urey)

mykofenolové kyseliny

myoglobinu

netilmycinu

nortriptylinu

NT-proBNP

opiátů

orosomukoidu

osmolality

pCO2

pH

PIIINP

PINP

plasminogenu

pO2

prealbuminu

primidonu

prokainamidu

propoxyfenu

protilátek

proti beta2-glykoproteinu

proti Borrelia burgd.

proti CCP

proti dsDNA

proti endomysiu

proti endoteliálním buňkám

proti fosfatidylinositolu

proti fosfatidylserinu

proti gastroparietálním buňkám

proti gliadinu

proti imunoglobulinům

proti kardiolipinu

proti kosternímu svalu

proti Langerhansovým ostrůvkům

proti Saccharomyces cerevisiae

proti testes

proti thyreoglobulinu

proti tkáňové transglutamináze (a-tTG)

proti toxoplasma gondii

proti TSH receptoru

PSA

volného

retinol vázajícího proteinu

revmatoidního faktoru

salicylátů

sodného kationtu

sodných iontů

solubilního transferinového receptoru

T3 celkového

T4

celkového

volného

takrolimu

teofylinu

tobramycinu

transferinu

triacylglycerolů

tricyklických antidepresiv

troponinu I

TSH

tyroxinu celkového

urátů

urey (močoviny)

valproové kyseliny

vankomycinu

vápenatého kationtu

viru Epstein-Barrové (EBV)

volného PSA

železa

Stanovitelnost - mez

Starling Ernest Henry

Starlingův zákon

Starší osoby -

akutní renální selhání

dehydratace

fosfáty

funkce ledvin

hyperkalcémie

hyperkalémie

hypermagnezémie

hypernatrémie

hypertermie

hypokalcémie

hypokalémie

hypomagnezémie

hyponatrémie

hypotermie

kalciový ion

magnézium

metabolická

acidóza

alkalóza

poruchy acidobazické rovnováhy

prerenální selhání

proteinoenergetická malnutrice

refeending syndrom

regulace teploty

respirační

acidóza

alkalóza

subrenální selhání

vodní a solný metabolismus

State of the art (současná úroveň)

Statistická prezentace dat

Statistické míry

polohy

rozptylu

Statistika (Statistic)

Stav

elektronový excitovaný

oxidační (stupeň)

ustálený (stacionární)

Stavba atomu a radioaktivita

Stavová

funkce

rovnice

Steady state

Steatóza jater

Stefanův-Boltzmannův zákon vyzařování

Stejnorodá skupina (Peer group)

Stem Cell Factor (SCF)

Stereoizomery

Stereomikroskop

Steroidy

- repetitorium

kardiotonické endogenní

Sterol-ester acylhydroláza

Stewart Peter A.

STH

Stimulovaná emise fotonu

Stokesův zákon

Stolice

Stopové

prvky

a volné radikály

prvky:

analýza

biochemické funkce

doporučené denní dávky

efekt neadekvátního příjmu

přepočítávací faktory

Stopový prvek

esenciální

toxický

Stow Richard W.

Streptidin

Stromal Cell Derived Factor 1

Stromelysin

1 (MMP-3)

2 (MMP-10)

3 (MMP-11)

Struktura

a vlastnosti biopolymerů

genomu

imunoglobulinů

peptidu

peptidů

kvarterní

primární

sekundární

terciární

proteinů

kvartérní

primární

sekundární

terciární

Strukturní změny

autosomů

heterochromosomů

heterochromosomů

chromosomů

Struma

Struvit

v močovém konkrementu

Střední

koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

objem

erytrocytů

erytrocytů (MCV)

trombocytů (MPV)

obvod paže u dětí

pobytový čas - odhad

Střevní hypomagnezémie se sekundární hypokalcémií

Střevo -

členění

resorbce substrátů

Stuart Prower faktor

Stupeň

disociační

volnosti

Subklinické poruchy funkce štítné žlázy

Subkritická fluidní chromatografie

Subrenální selhání u starších osob

Subskapulární řasa u dětí

Substituce

Substituce: vitamín D

Substrát

Subtraktivní vytváření barev

Sukcinát

dehydrogenázy deficit

Sukcinát-semialdehyd dehydrogenáza

Sukcinyl-CoA: 3-oxokyselina-CoA transferázy deficit

Sulfhemoglobin

Sulfitoxidáza

Sulfitoxidázy deficit

Sulfocysteinurie

Superoxid anion radikál

Superoxiddismutáza

Suprailiakální řasa u dětí

Supresorový gen

Sušení

Sval

hladký

kosterní

příčně pruhovaný: troponinový komplex

srdeční

Svalová

buňka: cytoskelet

vlákna: typy

Svalové

dystrofie

paralýzy periodické

vlákno

Svalový metabolismus

Svaly:

A - proužek

desmin

filamin

H - proužek

hlavička myosinu

I - proužek

interakce cytoskelet/sarkolema srdečního svalu

kanál chloridový svalový CLCN1

M - linie

MLP

myofibrila

myomesin

myopodin

myosin příčně pruhovaného svalu

Myotonia congenita Becker

myotonie

myozitida s inkluzními tělísky

nebulin

obscurin

plakiny

plektin

polymyositis/dermatomyositis

proteiny Z linie

sarkoplazmatické retikulum

titin

tropomodulin

tropomyosin příčně pruhovaného svalu

troponinový komplex příčně pruhovaného svalu

Světelný paprsek (light)

Světlo

- teorie

polarizované

Svítivost

Symboly - nebezpečné látky

Sympatikus - aktivace u srdečního selhání

Symptomatologie onemocnění GIT

Synaptopodin 2 (myopodin)

Syndrom

45,X

47,

XXX

XYY

47,XXY

akutní alkoholové intolerance

Alagilleův

Albrightův

Albrightův-Buttlerův-Bloombergové

Angelmanův

antifosfolipidový

autoimunní polyglandulární

Bardetův-Biedlův

Bartterův

antenatální typ 1

antenatální typ 2

klasický, typ 3

typ 4 se senzorickou hluchotou

Beckwithův-Wiedemannův

Berardinelliho-Seipův

Bloomův

Buckleyové

Caffeyho - Silvermanův

Camuratiho-Engelmannův

centrální pontinní a extrapontinní myelinolýzy

cerebrálně podmíněné ztráty soli

cerebrohepatální

Coganův

Conradi-Hunermann

Costeffův

Cushingův

defektu glukózového proteinového transportéru

deficitu extracelulární tekutiny

DIC

- akutní stav

- chronický stav

- laboratorní diagnostika

DIC: příčiny

DiGeorgův

dlouhého

QT

QT (kongenitální) typ 1

QT (kongenitální) typ 2

QT (kongenitální) typ 3

QT (kongenitální) typ 4

QT (kongenitální) typ 5

QT (kongenitální) typ 6

QT (kongenitální) typ 7

QT (kongenitální) typ 8

Downův (Trisomie 21)

Downův: biochemický screening

Edwardsův (Trisomie 18)

EEC, ektodermální dysplázie

Ehlersův-Danlosův

Fabryho

familiární lymfoproliferativní s autoimunitou

Fanconi-Bickel

fragilního

X chromosomu

X-chromozómu

Gilbertův

Gitelmanův

Goodpastureův

Gordonův, pseudohypoaldosteronismus typ 2

Guibaudův-Vainselův

Gullnerův

hyper

IgE

IgM

hyperaldosteronismu

hyperfosfátemie

hyperchloridemie

hyperimunoglobulinémie M

hyperkalcémie

hyperkalémie

hypermagnezemie

hypernatrémie

hyperparatyreoidismu

hyperprolaktinémie

hyperurikémie

hypoaldosteronismu

hypofosfátemie

hypoglykemický

hypoglykemický: klasifikace

hypoglykémie

hypochloridemie

hypokalcémie

hypokalémie

hypomagnezemie

hyponatrémie

hypoparatyreoidismu

Chédiakův-Higashiho (CHS)

CHILD

cholestatický

Churgův-Straussové

idiopatický hypereosinofilní

Jeuneův

Jobův

Kabuki

Kallmannův

Kasabachův-Merritové

Kelleyho-Seegmillerův

Klinefelterův

krátkého

QT

QT (kongenitální) typ 1

QT (kongenitální) typ 2

QT (kongenitální) typ 3

Larsenův

Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův

Leschův-Nyhanův

Liddleův

Loweho (okulocerebrální)

Marfanův

Meckelův

MEN

I.

IIa.

IIb.

metabolický

nadbytku extracelulární tekutiny

necitlivosti na androgeny

nefrotický

nepřiměřené antidiurézy nefrogenní

Nijmeegen breakage

Omenův

pankreatické cholery

paraneoplastický

Patauův (Trisomie 13)

Polandův, Polandova sekvence

Potterové

Praderův-Williho

primární antifosfolipidový

překryvný polyangiitický

Reyův

Richnerův-Hanhartův

se zvýšenou lomivostí chromozomů

Schnitzlerův

Sippleho

Sjögrenův

Sjögrenův-Larsonův

Smith-Lemli-Opitzův

Smithův-Lemliho-Opitzův

Sturgeův-Weberův

TAR

Timothyové

Turnerův

Vernerův - Morrisonův

Vogt-Koyanagi-Harada

WDHA

Wermerův

Wiskottův-Aldrichův (WAS)

Wolframův,

autosomálně recesivní

mitochondriální typ

zdánlivého nadbytku mineralokortikoidů

Zollingerův - Ellisonův (gastrinom)

Syndrome of apparent mineralocorticoid excess

Syndromy

ALI/ARDS

hemofagocytující

MODS/MOF/MOFS

paraneoplastické endokrinní

Syntéza

cholesterolu

proteinů

tyreoidálních hormonů

Systém

(system)

ADH - ledviny

gastroenteropankreatický

managementu kvality

měřící (Measuring system)

mikrosomální alkohol oxidující

mikrosomový monooxygenázový

natriuretických peptidů

regulační (OPG-RANKL-RANK)

renin-angiotenzin extrarenální

renin-angiotenzin-aldosteron

- aktivace u srdečního selhání

skórovací

GCS

LODS

SOFA

Systematická chyba

(Systematic error)

(systematic error)

měření

měření

Systemic and Organ Failure Assessment Score

Systémová

nádorová onemocnění

skleróza, sklerodermie

Systémové autoimunitní choroby

Systémový lupus erytematodes (SLE)

Systémy - popis