SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

T cell growth factor-2 (TCGF-2)

T-cell growth factor (Interleukin 2, IL-2)

t-test

nepárový

párový

T3

celkový

- stanovení

volný

T3Ab, T4Ab

T4

a T3: transport

celkový

- stanovení

volný

Tabulka citlivostí

TAFI (trombinem aktivovaný inhibitor fibrinolýzy)

Takayasuova arteritida

Takrolimus - stanovení

Taktika vyšetřování dyslipoproteinémie

Talasémie

TALL-1

TALL-2

Tangierská nemoc

Target value (Cílová hodnota)

TAT

TAT

TATI

(inhibitor trypsinu asociovaný s tumory)

(tumor-associated trypsin-inhibitor) v séru

Tauriho choroba

Taurin

Taurin: parenterální výživa

Tautomery

Taxon

TDM:

aminoglykosidy

Aminoglykosidy

- aplikace 1x za den

- aplikace frakcionovaná

- farmakokinetika

- mechanismus účinku

- nefrotoxicita

- ototoxicita

- postantibiotický efekt (PAE)

- rezistence

- vliv gravidity

- vliv intenzivní péče

- vliv lean body mass

- vliv popálenin

- vliv věku

- základní spektrum účinku

Biologický

poločas

poločas - odhad

Clearance

léčiva

léčiva - odhad

Compliance

Distribuční

objem

objem - odhad

Farmakokinetická interpretace

Farmakokinetické parametry

Konstanta

hybridní

rychlostní

Lineární úprava dávky

Měření koncentrací

Metoda

optimalizace bayesiánská

optimalizace Sawschuk-Zaskeho

PK/PD modelování

Model

dvoukompartmentový

jednokompartmentový

Plocha

pod křivkou koncentrace léčiva (AUC)

pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) - odhad

Střední pobytový čas - odhad

Ustálený stav

Vazba na plazmatické proteiny

Technická norma (Standard)

Techniky

elektrochemické

imunochemické

laboratorní: základní

optické

počítání částic

separační

Tekutina

(blíže nespecifikovaná)

extracelulární

intracelulární

získaná

drenáží

drenáží - ztráty

punkcí

žaludeční

Tělesná hmotnost

ideální

u dětí

Tělesné tekutiny -

dělení

poruchy

Tělesný povrch

Tělo-Body mass index

(dospělí)

pacienta

Tělo-povrch pacienta

Telomeráza

Telopeptid

CTx/kreatinin v moči

kolagenu

CTx v moči

CTx-alfa

I C-term. v plazmě

ICTP

NTx

Temenokostrční délka u dětí

Tenasciny

Tenké

myofilamentum (tenké vlákno)

vlákno (tenké myofilamentum)

Tenkovrstevná chromatografie: vysokoúčinná

Tenkovrstvá chromatografie

Teofylin

- stanovení

v plazmě

Teoretické patro

Teorie

Arrheniova: elektrolytické disociace

Debyeova-Hückelova

vodivosti

Tepelné záření

Teplota

absolutní

Teplota: měření

Teplotní

gradientová gelová elektroforéza (TGGE)

přírůstek

Terapeutická klasifikace dyslipoproteinémie

Terapeutické postupy při asistované reprodukci

Terapeutický index

Terapie otrav

Terminologie metrologická

Termodynamika:

1.

věta

věta (historie)

2. věta

3. věta

Joulovy práce

Test

aktivace basofilů (BAT)

Fisherův přímý exaktní

Guthrieho pro průkaz fenylalaninu

chí-kvadrát

immunoallegro sorbent (RAST)

laktátový

mediánový

Wilcoxonův

pro nepárové hodnoty (Mann-Whitneyův test)

pro párové hodnoty (Wilcoxonův-Whiteův test)

Testing laboratory (zkušební laboratoř)

Testosteron

v séru

Testování

genetické

hypotéz

reflexní

sekvenční

Testy

glomerulárních funkcí

tubulárních funkcí

Tetrajódthyronin volný

Tetrajódtyronin

Tetratricopeptide repeat protein

Těžké

kombinované defekty imunity (SCID)

řetězce

(alfa HCD)

(gama HCD)

(uHCD)

TGAb

TGF-alfa (Transforming Growth Factor Alpha)

TGGE - Thermal Gradient Gel Electrophoresis

Thiamin - vitamín B1

Thiopurinmetyltransferázy deficit

Thiosulfáty

Thomsenova choroba

Thrombelastogram

Thrombinový test

Thymidinfosforylázy deficit

Thymidinkináza

v séru

Thymin

Thymus and Activation Regulated Chemokine

Thymus-expressed Chemokine

Thyreoglobulin - stanovení protilátek

Thyreotropin

Thyrotoxic periodic paralysis

Time-of-flight, TOF

Timothy syndrome, Long QT syndrome with syndactyly

Titin

Titrace

amperometrická

argentometrická

jodometrická

komplexotvorná

merkurimetrická

plochá oblast

potenciometrická

silné protolyty

slabé protolyty

vícesytné protolyty

TK v séru

Tkáňová transglutamináza - stanovení protilátek

Tkáňové nádorové markery

Tkáňový

aktivátor plazminogenu

faktor

hydrostatický tlak

polypeptidický (specifický) antigen (TPA, TPS)

polypeptidový antigen (TPA) v séru

tromboplastin

Tlak

hydrostatický

kapilární

tkáňový

onkotický

kapilární plazmy

tkáňový

osmotický

Tlaková natriuréza

Tlakový rozdíl

(parciálních tlaků)

TLC

v analýze aminokyselin

Tlusté

(silné) vlákno (tlusté myofilamentum)

myofilamentum

TNF alfa

TNF-beta (LT-alfa)

TNF-related

Activation-induced Cytokine (TRANCE)

Apoptosis-inducing Ligand (TRAIL)

TNFSF12 (TWEAK)

TNFSF13 (A Proliferation-inducing Ligand, APRIL, TALL-2, TRDL-1)

TNFSF18 (GITRL)

TNFSF5 (CD40 Ligand, CD 154, TRAP, gp39)

TNFSF7 (CD27 Ligand, CD27L)

TNFSF8 (CD30 Ligand, CD30L)

TNSF4 (OX40 Ligand, OX40L, gp34)

Tobramycin

- stanovení

v plazmě

TOF, Time-of-flight

Tok katalytické aktivity

Tokoferoly

Total

error

(chyba celková)

(TE)

Protein S

PS

Qvality Management

Toxické účinky a monitorování cytostatické terapie

Toxický

stopový prvek

účinek: faktory ovlivnění

Toxiinfekční encefalopatie

Toxikologická vyšetření

Toxikologické analýzy

Toxikologie:

bioanalýzy

eliminace xenobiotik

expozice

faktory ovlivňující toxický účinek

historie

jedy

jedy-pojmy

klasifikace

otrav

legislativa

obecná

Toxoplasma gondii - stanovení protilátek

TPA (tkáňový

polypeptidický specifický antigen)

polypeptidový antigen) v séru

TPMT deficit

TPOAb

TPS (tkáňový polypeptidický specifický antigen)

TQM

TRAb

Traceability

(návaznost)

Trackability (sledovatelnost)

TRAIL (TNF-related Apoptosis-inducing Ligand)

TRANCE (TNF-related Activation-induced Cytokine)

Trans mastné kyseliny

Transaldoláza

Transaminace aminokyselin

Transferability (přenositelnost)

Transferázy

Transferin

- stanovení

celkový (likvor)

deficitní na sacharidy - stanovení

v likvoru

v séru

Transferinový receptor rozpustný - stanovení

Transformace dat logaritmická

Transforming Growth Factor

Alpha (TGF-alfa)

Beta

Transhydrogenáza enzym-thiol

Transit time

Transketoláza

Transkobalaminu II deficit

Translokace

Transplantační imunologie

Transport T4 a T3

Transportéry glukózy

Transportní

plazmatické proteiny

protein

pro estery cholesterolu

pro estery cholesterolu

Transthyretin - stanovení

Transtyretin

Transudát

Tranzistorní hypogamaglobulinémie kojenců

TRDL-1

Treonin

Triacylglycerol acylhydroláza

Triacylglyceroly

Triacylglyceroly

(triglyceridy) v séru

- stanovení

Triacylglyceroly:

metabolismus

syntéza

význam v organismu

Tricipitální řasa u dětí

Tricyklická antidepresiva - stanovení

Triglyceridy

(triacylglyceroly) v séru

Tripeptidyl-peptidáza I.

Trisomie

13 (Syndrom Patauův)

18 (Edwardsův syndrom)

21 (Downův syndrom)

Trombelastogram

Trombinem aktivovaný inhibitor fibrinolýzy (TAFI)

Trombinový test

Trombocytární hematokrit (PCT)

Trombocyty

(PLT)

Trombocyty: laboratorní metody

Trombofilní

onemocnění při graviditě

stavy: laboratorní charakteristika

Trombomodulin

Trombopoetin (TPO)

Trombus precursor protein (TpP)

Tropoelastin

Tropomodulin

Tropomyosin příčně pruhovaného svalu

Troponin

a kardiovaskulární riziko

I - stanovení

Troponinový komplex příčně pruhovaného svalu

Troponiny:

cévní onemocnění a úrazy CNS

extrémní svalová práce

funkce

chemoterapie

invazivní vyšetřovací metody

ischemie myokardu

kardiochirurgické revaskularizační operace

kardiochirurgie

kontuze myokardu

maligní onemocnění

metody stanovení

myokarditis

perinatální období

perkutánní koronární intervence (PCI)

plicní embolizace

popáleninové trauma

porovnání

cTnT a cTnI

výrobců cTnI

renální selhání

rozhodovací hodnoty

sepse, septický šok

srdeční selhání

syntéza a izoformy

uvolňování z kardiomyocytu

základní charakteristika

TRPM6 (Transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 6)

True value (skutečná, definitivní, pravdivá hodnota)

Trypsin

v séru

Trypsinogen

a aktivační peptidy

aktivační peptid (TAP)

Tryptofan

2,3-dioxygenáza

Tryptofanová malabsorpce

Tryptofanurie

Třídy imunoglobulinů

TSC (Thiaside-sensitive Na-Cl cotransporter)

TSH

- stanovení

receptor - stanovení protilátek

tT3

tT4

tTG - stanovení protilátek

TTR

Tuberkulózní meningitis

Tubulární osmotická diuréza

Tubuloglomerulání feedback

Tubuloglomerulární zpětná vazba

Tubulus

distální

proximální

Tumor

necrosis

factor alfa

factor beta

supresorový

gen

gen p53

Turbidimetrie

Turnaround time

Turnerův syndrom

Tvorba párů elektron - pozitron

TWEAK (TNFSF12)

Tyče

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Typ

Type

I nephrogenic diabetes insipidus

II nephrogenic diabetes insipidus

Typizace molekul HLA u autoimunitních chorob

Typy

diurézy

DNA

genů

mutací

nádorů

poločlánků (elektrod)

RNA

Tyreiodální hormony: význam v diagnostice

Tyreoglobulin

Tyreoidální

hormony

hormony:

biologická variabilita

fyziologické účinky

konverze a eliminace

metabolismus jódu

regulace syntézy

syntéza

transport T4 a T3

vliv imunitního systému

Tyreotoxikóza

Tyreotropní hormon

Tyronin

volný

Tyrosin aminotransferáza

Tyrotoxická periodická paralýza

Tyroxin

celkový - stanovení

vázající prealbumin

volný - stanovení

Tyrozin

3-monooxygenáza