SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (ITH) se využívá například pro hodnocení renálních funkčních ukazatelů i některých dalších laboratorních postupů. Ideální tělesná hmotnost je pojem částečně korelující s „lean body mass“ (nebo lean body weight, LBW). Počítá se podle řady postupů z výšky (vkládá se v cm).

 

Různé možnosti výpočtu ideální tělesné hmotnosti (ITH, kg) z tělesné výšky (cm)

 

 

Pohlaví

 

 

Výpočet ITH (kg) z výšky (cm)

 

Literární zdroj

muži

výška . 0,7349 – 60,71

Blackburn, 1977

ženy

výška . 0,6509 – 50,78

Blackburn, 1977

muži, ženy

výška . 0,75 – 62,5

Verdonck

muži

(výška – 152,4) . 0,906 + 50

Devine, 1974 (cituje Jadrný, 1976)

ženy

(výška – 152,4) . 0,906 + 45,5

Devine, 1974 (cituje Jadrný, 1976)

muži, ženy

výška – 100 (u žen se snižuje o 10 %)

Brocův index

muži

(výška – 152,4) . 0,728 + 51,65

Robinson, 1983

ženy

(výška – 152,4) . 0,650 + 48,67

Robinson, 1983

muži

(výška – 152,4) . 0,555 + 56,2

Miller, 1983

ženy

(výška – 152,4) . 0,535 + 53,1

Miller, 1983

 

Index Brocův byl dříve používaným antropometrickým ukazatelem určení optimální hmotnosti. V klinické praxi se ale často pod termínem Brocova indexu má na mysli zvýšení či snížení hmotnosti oproti fyziologické normě dle Broca. V tomto případě je pak index poměrem aktuální hmotnosti ku hmotnosti ideální podle Broca – podle výše uvedených vztahů. Za nadváhu se v tomto relativním vyjádření považuje hodnota > 1,15 a snížená hmotnost pak < 0,8.

 

Vybrané hodnoty ITH v pásmu tělesné výšky 110 až 200 cm jsou uvedeny ve druhé tabulce. V posledním sloupci jsou uvedeny hodnoty „ideální“ hmotnosti určené pro střed referenčního rozmezí body mass indexu (tj. střed pásma 18,5 – 24,9 kg m-2), tedy podle vzorce

 

ITH = 21,7 . (výška/100)2 (výška v cm).

 

Pokud se uživatel rozhodne provádět odhady ze druhé tabulky bez použití kalkulačky, lze prakticky odhadovat s případnými aproximacemi (například po 5 cm).

 

 

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (kg) podle vybraných postupů z tělesné výšky (první sloupec tabulky). V posledním sloupci výpočet „ideální“ hmotnosti z hodnoty BMI.

 

Tělesná výška (cm)

Devine

muži

Devine

ženy

Verdonck

muži, ženy

Robinson

muži

Robinson

ženy

Výpočet z BMI 21,7

kg m-2

110

11,8

7,3

20,0

20,8

21,1

26,3

120

20,9

16,4

27,5

28,1

27,6

31,3

130

30,0

25,5

35,0

35,3

34,1

36,7

140

39,1

34,6

42,5

42,6

40,6

42,5

150

48,2

43,7

50,0

49,9

47,1

48,8

160

57,3

52,8

57,5

57,2

53,6

55,6

170

66,4

61,9

65,0

64,5

60,1

62,7

180

75,5

71,0

72,5

71,7

66,6

70,3

190

84,6

80,1

80,0

79,0

73,1

78,3

200

93,7

89,2

87,5

86,3

79,6

86,8

 

Jestliže se pro hodnoty tělesné výšky v rozsahu 110 až 200 cm pro muže a pro ženy vypočítají příslušné ideální tělesné hmotnosti a zpětně určí hodnoty body mass indexu (BMI podle Quételeta), zjistí se zajímavá fakta (třetí tabulka). Ponecháme-li stranou první řádek v tabulce s výškou 110 cm, pak v rozsahu výšky 120 – 200 cm poskytuje konstantní hodnotu BMI na úrovni 19 až 22 kg m-2 (tedy v relativně úzké části pásma normálního BMI) výpočty ITH podle rovnice Verdoncka, Blackburna a Robinsona. Naopak naprosto rozdílné hodnoty poskytují rovnice pro výpočet ITH podle Devineho (v rozsahu BMI 14,5 až 23,4 kg m-2 pro muže a 11,4 až 22,3 kg m-2 pro ženy), Millera (muži 26,5 – 20,7, ženy 24,8 – 19,6 kg m-2) a Brocův index (muži 13,9 – 25, ženy 12,5 – 22,5 kg m-2). Jak je vidět ze třetí tabulky, rovnice podle Devina s BMI a ostatními výpočty koreluje až v pásmu výšky 140 cm (pro ženy 150) až 200 cm, pro nižší hodnoty výšky poskytuje nízké hodnoty ITH a tedy i nízké hodnoty BMI pro kombinaci výšky a ITH.

 

 

Výpočet BMI (kg m-2) pro kombinaci ideální tělesné hmotnosti podle vybraných postupů a tělesné výšky (první sloupec tabulky).

 

Za optimální lze považovat výpočty podle Robinsona.

 

Tělesná výška (cm)

BMI

(Devine,

muži)

BMI

(Devine,

ženy)

BMI (Verdonck,

muži, ženy)

BMI (Robinson, muži)

BMI

(Robinson, ženy)

110

9,7

6,0

16,5

17,2

17,4

120

14,5

11,4

19,1

19,5

19,2

130

17,7

15,1

20,7

20,9

20,2

140

19,9

17,6

21,7

21,7

20,7

150

21,4

19,4

22,2

22,2

20,9

160

22,4

20,6

22,5

22,3

20,9

170

23,0

21,4

22,5

22,3

20,8

180

23,3

21,9

22,4

22,1

20,6

190

23,4

22,2

22,2

21,9

20,3

200

23,4

22,3

21,9

21,6

19,9

 

Postupy, které činí rozdíly mezi pohlavími, udávají většinou nižší ideální hmotnost pro ženy, než by odpovídala mužům se stejnou výškou. Výpočet „ideální“ hmotnosti z BMI pravděpodobně nadhodnocuje v nižších tělesných výškách u obou pohlaví (110 až 130 cm) a nadhodnocuje u žen pro výšky nad 180 cm. Verdonckova rovnice odpovídá rovnici Robinsonově pro muže, ale je vzhledem k jednoduchosti a nezávislosti na pohlaví přijatelnou alternativou pro odhad ITH pro obě pohlaví v rozsahu výšky 120 – 200 cm (dobře tedy koreluje s body mass indexem). Určitým negativem je malá literární opora pro tento výpočet a smazání rozdílu mezi pohlavími. Dalším vhodným postupem se jeví výpočet podle Robinsona a Blackburna. V přehledném článku autorů Pai a Paloucek (Pai, 2000) se rovnice podle Devina, Robinsona a Millera považují za vhodné a vzájemně zaměnitelné. Ve výše uvedených faktů lze toto tvrzení považovat za přinejmenším diskutabilní a z uvedených 3 rovnic má opodstatnění rovnice Robinsonova. Je samozřejmě nutné zvážit, pro jaký účel se příslušné rovnice používají. Pro korekci renálních funkčních ukazatelů se Verdonckova rovnice pro obě pohlaví (případně Robinsonovy rovnice pro muže a ženy) jeví jako optimální. Způsobů pro výpočet ideální tělesné hmotnosti je ještě více a proto tento přehled může být i neúspěšným pokusem o nalezení racionálních argumentů pro určité formy výpočtu. Provedli jsme také porovnání s obecně uznávaným kriteriem kardiovaskulárního rizika nebo rizika úmrtí, kterým je body mass index. Je ale nutné vzít v úvahu i omezení BMI, který nadhodnocuje množství tělesného tuku u muskulaturních jedinců a podhodnocuje naopak tuk u starších osob nebo jedinců se ztrátou svalové hmoty. Existující antropometrické postupy (nejen pro odhady „ideální“ tělesné hmotnosti) tak neztrácejí na významu přinejmenším tím, že respektují rozdíly mezi pohlavími.

 

 

Praktické poznámky

  • Postupy pro odhad ideální tělesné hmotnosti se liší podle jednotlivých autorů.
  • Nejvíce používaná a citovaná rovnice podle Devina se proti hmotnosti derivované z BMI významně odchyluje v nízkých hodnotách tělesné výšky a její použití je proto sporné.
  • Nejlepší vztah k body mass indexu (BMI) mají rovnice podle Verdoncka, Robinsona a Millera.
  • Pro korekci renálních funkcí je vhodnější používat rovnici výpočtu ideální tělesné hmotnosti podle Verdoncka, která je společná pro obě pohlaví, případně rovnice Robinsonovy pro muže a ženy.
  • Použití BMI pro zpětný výpočet ideální hmotnosti z výšky nemusí být bez problémů (pohlavní rozdíly, vliv věku a svalové hmoty) a využití antropometrických postupů s respektováním pohlavních i dalších odlišností má stále své výhody.
  • Robinsonovy rovnice určení ideální tělesné hmotnosti pro muže a ženy jsou v literatuře dobře podloženy a zdají se být nejlepším způsobem odhadu ideální tělesné hmotnosti.

 

 

 

Další informace

Fyziologie a biochemie výživy

 

Antonín Jabor (2008-07-28)

 

Poslední aktualizace: 2008-11-05