SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

OSN-SAbstraktOSN-E

Protein C je glykoprotein o molekulové hmotnosti 62 kDa, který má po aktivaci výrazný antikoagulační efekt, daný inaktivací kofaktorů (aktivované faktory V a VIII) za účasti proteinu S, fosfolipidů a Ca iontů. Gen pro syntézu proteinu C je umístěn na 2. chromozomu.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Protein S, Faktor V, Faktor VIII, Trombomodulin

 

OSN-SBiologická, chemická nebo fyzikální charakteristikaOSN-E

Neaktivovaná forma proteinu C (proenzym, zymogen) je tvořena dvěma polypeptidovými řetězci, propojenými disulfidickými můstky. Aktivace na účinnou formu – aktivovaný protein C – probíhá na fosfolipidových površích, schopných obsahovat trombomodulin (transmembránový protein vázaný na buněčnou stěnu endotelií). Trombomodulin v komplexu s trombinem je schopen štěpit inaktivní protein C na jeho aktivní formu. Molekula aktivovaného proteinu C pak sestává ze 2 polypeptidových řetězců (těžkého a lehkého), které jsou navzájem propojeny disulfidickými můstky. Lehký řetězec obsahuje domény pro navázání k fosfolipidovému povrchu a k proteinu S. Katalytické místo pro aktivovaný faktor V je na těžkém řetězci

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

Protein C je klíčovou složkou přirozené antikoagulační cesty. Je aktivován na povrchu endoteliálních buněk trombinem navázaným k trombomodulinu. Aktivace probíhá štěpením, které odhalí aktivní efektorové domény pro kofaktory V a VIII. Vzniká tzv. aktivovaný protein C (APC). APC proteolyticky štěpí a tím inaktivuje na membráně navázané plazmatické faktory neenzymového původu (faktor Va a VIIIa), což vede k výraznému zpomalení aktivovaného koagulačního procesu. Účinnost štěpení je výrazně zvýšena spoluúčastí proteinu S, který lokalizuje protein C na fosfolipidové povrchy.

V klinice jsou stav spojené s deficitem nebo dysfunkcí proteinu C spojeny se sklonem k trombózám (trombofilní stavy).

 

Deficit proteinu C:

Může být vyvolána skutečným nedostatkem antigenu – proteinu C. Tento pokles může být vrozený, způsobený mutacemi genu pro protein C (popsáno cca 160 typů mutací). Mutace vedou ke změnám v různých částech molekuly – jak v aktivních, tak v němých, a tedy mohou být jak klinicky významné tak klinicky němé. V zásadě se rozeznávají 3 typy geneticky podmíněné dysfunkce proteinu C, které můžeme odhalit paralelním vyšetřením hladiny antigenu proteinu C, stanovením jeho funkční a amidolytické  aktivity. Pokles proteinu C může být i sekundární – vlivem jeho nadměrné konzumpce při septických stavech nebo při antikoagulační léčně kumarinovými antagonisty.

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

Je tvořen v hepatocytech a pravděpodobně i v endotelu za přítomnosti vitaminu K. Jeho hladina úměrně stoupá s věkem a pro muže i ženy je stejná.

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

Aktivita proteinu C v organismu se pohybuje v rozmezí 0,7-1,4 (70 – 140 %).

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

Aktivovaná forma má poločas 20 – 30 minut. Neaktivní protein C má poločas 5 – 6 hodin.

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

Protein C je aktivován do účinné formy komplexem trombin – trombomodulin. Kromě tohoto hlavního aktivátoru jsou i další proteiny schopné aktivace – aktivovaný faktor X navázaný na trombomodulin, plazmin, hadí jedy (využívá se v laboratorních metodách pro stanovení hladiny proteinu C).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Matýšková, Zavřelová, Hrachovinová: Hematologie pro zdravotní laboranty II, IPVZ Brno 1999

Kvasnička: Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi

Michiels, Hamulyak: Laboratory Diagnosis of Hereditary Thrombophilia, 1998

M. Kraus, L. Thomas: Clinical Laboratory Diagnostics, str. 621 - 623

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

·         Pro inaktivaci aktivního faktoru VIII je kromě aktivovaného proteinu C společně s proteinem S nutný také inaktivní faktor V schopný štěpení aktivovaným proteinem C. Faktor V Leiden, neschopný rozštěpení aktivovaným proteinem C není tedy schopen spoluúčasti při štěpení aktivovaného faktoru VIII a tudíž prohlubuje trombofilní vliv mutace faktoru V Leiden.

·         Osoby s poklesem aktivity proteinu C jsou až 10x častěji ohroženy trombózou, ve srovnání se zdravou populací.

·         S aktivací proteinu C interferují některé typy antifosfolipidových protilátek. Tento interferenční vliv je jedním z mechanismů jejich trombofilního účinku.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

 

 

Poslední aktualizace: 2004-12-08