SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

OSN-SAbstraktOSN-E

Protein S je jednořetězcový glykoprotein o molekulové hmotnosti 69 kDa. V plazmě se vyskytuje ve dvou formách. Z 60 % je vázaný na vazebný protein pro C4 složku komplementu (C4bBP) a 40 % je volný (free) protein S. Gen pro syntézu proteinu S je umístěn na 3. chromozomu.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Faktor V

Faktor VIII

Protein C

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Protein S má afinitu k negativně nabitým fosfolipidovým povrchům za přítomnosti Ca2+. Působí jako neenzymový kofaktor proteinu C - váže jej k fosfolipidovým povrchům destiček a endotelií a zhruba dvojnásobně zvyšuje účinnost štěpení faktorů Va a VIIIa aktivovaným proteinem C. Inhibice faktoru VIIIa však vyžaduje spoluúčast neaktivního faktoru V, který působí jako další kofaktor.

Samotný protein S, kromě své kofaktorové funkce, má inhibiční aktivitu nezávislou na proteinu C. Inhibuje faktor Xa (tato reakce není ovlivněna vazbou na C4bBP) a váže se na faktor V a Va (ovlivněno vazbou na C4bBP). Též je schopen vazbou na faktor VIII (omezeně i na komplex faktor VIII/VWf) zpomalit aktivaci faktoru X.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Vzniká v játrech za účasti vitamínu K. Dále může vznikat v endotelu, megakaryocytech, Leydigových buňkách testes. Část proteinu S syntetizovaná v megakaryocytech je uložena v alfa granulích trombocytů a může při degranulaci destiček zvýšit lokální koncentraci volného proteinu S.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Funkční aktivita proteinu S se stanovuje koagulačně – hladina 0,65 - 1,4 (65 – 140 %) , antigen se stanovuje metodou ELISA a lze tak prokázat hladinu proteinu S volného 0,7 - 1,3 (70 – 130 %) i celkového 0,7 - 1,4 (70 – 140 %). Z kombinace výsledků lze pak při poklesu hladin usuzovat na typ poruchy:

Typ I – pokles hladiny celkového i volného antigenu, pokles funkční aktivity – odpovídá poklesu hladiny funkčně normálního proteinu S.

Typ II – normální hladina celkového i volného antigenu a pokles funkční aktivity – odpovídá abnormalitě ve stavbě proteinu, která se projeví jako funkční deficit.

Typ III – normální celkový antigen, snížen volný antigen a funkční aktivita – odpovídá stavu, kdy je zvýšena hladina C4bBP ať jako reakce na infekt, nebo jako vrozená porucha regulace jeho syntézy.

U tohoto typu dysfunkce se často vyskytuje varianta proteinu S Heerlen. Způsobí pokles hladiny volného proteinu S, který je dán zvýšenou afinitou k C4bBP.

 

Fyziologicky klesá protein S v graviditě (asi o 30%).

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Procento proteinu S navázaného na C4bBP, tím tedy neaktivního v koagulaci, je odrazem složení C4bBP a jeho množství.

C4bBP je ideálně tvořen 7 podjednotkami alfa a jednou podjednotkou beta. Pouze beta podjednotka má vazné místo pro protein S a tato vazba je ireverzibilní. Až 15% cirkulujícího C4bBP ale nemá podjednotku beta a ve vazbě proteinu S se neúčastní.

Hladina C4bBP má vliv zejména za patologických stavů organismu. Za normálních okolností je protein S v plazmě v přebytku a saturuje všechny podjednotky beta vazného proteinu. Při akutním nebo chronickém zánětu se hladina C4bBP zvyšuje – je to protein akutní fáze zánětu – a tak se zvýší i procento navázaného a tedy koagulačně neúčinného proteinu S. V komplexu s C4bBP protein S působí též jako vazný protein a lokalizuje C4bBP na buněčné povrchy. Je tak zapojen do regulace aktivity komplementu při zánětu.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Protein S má poločas 60 hodin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Michiels, Hamulyak: Laboratory Diagnosis of Hereditary Thrombophilia, 1998

Kvasnička: Trombofilie a trombotické stavy v praxi, Grada 2003

M. Kraus, L. Thomas: Clinical Laboratory Diagnostics, str. 621 - 625

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

 

 

Poslední aktualizace: 2004-12-08