SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hereditární malignity jsou typem nádorových onemocnění, která jsou typické kumulací určitých malignit (zejména v mladším věku) v několika generacích tzv. nádorových rodin. Na rozdíl od sporadických nádorů se jedinec již rodí. Je to podmíněno přenosem mutace jedné alely příslušného tumor supresorového genu (TSG) zárodečnou buňkou – germline (zárodečná) mutace. Nosič mutace je heterozygotní ve všech somatických buňkách a s 50% pravděpodobností tuto mutaci předá zárodečnými buňkami svým potomkům (AD přenos). Heterozygozita jedné mutované alely TSG je podstatou zvýšené nádorové predispozice (přenášené v nádorových rodinách autosomálně dominantně) k určitým malignitám (dle typu TSG).

 

 

Syndrom

Gen

Chromosom, lokalizace

Nejčastější malignity

 

Familiární adenomatosní polypóza

APC

5q21

Ca kolorekta, duodena, thyreoidei

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom

MSH2

MLH1

PMS1

PMS2

2p16

3p21.3

2q31-33

7p22

ca kolorekta (Lynch I syndrom), ca kolorekta, endometria, UG traktu, ovaria, žaludku, tenkého střeva, hepatobiliárního systému (Lynch II syndrom)

Hereditární nádory prsu a ovaria

BCRA1

BCRA2

17q21

13q21

Ca prsu (i u mužů), ovaria, kolorekta, prostaty

Li-Fraumeni syndrom

p53

17q13

Sarkomy, ca prsu, nadledvin,

Tumor mozku, leukémie

Familiární juvenilní polypóza

SMAD/DPCA4

18q21.1

Ca kolorekta

Familiární retinoblastom

RB1

13q14

Retinoblastom

Von Hippel-Lindau syndrom

VHL

3p25-26

Ca thyreoidei, ledvin, hemangioblastom, feochromocytom

WAGR

WT1

11p13

Wilmsův tumor ledvin

Neurofibromatosa I

NF1

17q11.2

Neurofibrosarkomy, tumor mozku

Neurofibromatosa II

NF2

22q12.2

Gliomy, ependymomy, mesoteliomy

 

 

V příslušné cílové tkání, resp. buňce totiž stačí mutace/eliminace druhé alely TSG. Druhý zásah způsobí ztrátu heterozygozity – LOH a dokončí iniciační událost. Je zřejmé, že z časového hlediska k iniciační události dochází podstatně dříve ve srovnání se sporadickými malignitami, proto se v nádorových rodinách objevují tumory u mladších jedinců u některých i v dětském věku. U hereditárního retinoblastomu dva zásahy (Knudsonova teorie) alel retinoblastomového genu v retinální buňce k rozvoji maligního klonu stačí, v buňkách jiných tkání se složitější regulací buněčné proliferace, diferenciace a apotózy je třeba k rozvoji nádorového klonu kromě iniciační události akumulace dalších genetických a epigenetických událostí.

 

Molekulárně genetická diagnostika umožňuje v nádorových rodinách vyhledávat dosud nepostižené rizikové nosiče zárodečných mutací TSG. Jsou vypracovány přesné klinické algoritmy opakovaných vyšetření, sledování event. zákroků u rizikových nosičů s cílem diagnostikovat malignitu v co nejranějším stadiu nebo jejímu rozvinutí zabránit. Podíl na malignitách u člověka je asi 10 %.

 

 

Další informace

·      Onkogenetika

·      Klinická genetika

·      Nádorové markery

 

 

Petr Goetz

 

Poslední aktualizace: 2004-10-10