SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Druh veličiny (kind-of-property, kind-of-quantity) v kontextu sdělování výsledků vyšetřování v laboratorní medicíně

V laboratorní medicíně je nutné vhodným způsobem definovat základní pojmy, které nezaměnitelným způsobem umožňují sdělovat výsledky vyšetřování. Národní číselník laboratorních položek operuje s pojmy systém, komponenta, procedura, druh veličiny a jednotka, které patří mezi základní definiční charakteristiky každé položky.

 

Základní druhy veličin systému SI jsou

·        délka   

·        hmotnost

·        čas

·        elektrický proud

·        teplota termodynamická

·        světelná intenzita

·        látkové množství

 

Podrobnější údaje o SI jednotkách lze nalézt v samostatném dokumentu spolu s dalšími základními údaji o systému SI.

 

Každá základní veličina systému SI má přiřazenou dimenzi (rozměr) se symbolem (velké písmeno sans-serif), odpovídající písmenovému symbolu veličiny. Například dimenze hmotnosti (symbol m) je M (viz SI jednotky).

 

Dimenze jakékoli odvozené veličiny lze pak vyjádřit jako součin mocnin těchto sedmi dimenzí: LαMβTγIδΘεJζNη.

 

Příkladem rozměru odvozené veličiny látkové množství je L-3M0T0I0Θ0J0N = L-3N.

 

V následujícím přehledu jsou příklady druhů veličin s různými dimenzemi nebo druhy veličin mimo systém SI spolu s odkazy na podrobnější texty..

 

 

 

Druhy veličin mimo rámec sedmi dimenzí systému SI (příklady)

 

Název

Anglické vyjádření

Symbol jednotky

Symbol další doporučené jednotky

Arbitrární délka

Arbitrary lenght

arb.j.

 

Arbitrární látková koncentrace

Arbitrary substance concentration

IU/l

U/l

Arbitrární koncentrace

Arbitrary concentration

arb.j.

 

Arbitrární látkové množství

Arbitrary amount-of-substance

IU

U

Arbitrární katalytická aktivita

Arbitrary catalytic activity

arb.j.

 

Arbitrární numerická (početní) koncentrace

Arbitrary numeric concentration

arb.j.

 

Arbitrární látkový tok

Arbitrary amount-of-substance rate

IU/s

kIU/d a příslušné násobky

 

Druhy veličin s dimenzí jedna, SI jednotka 1 (příklady)

Jsou-li exponenty všech dimenzionálních pojmů rovny nule, druh veličiny je označován za veličinu s dimenzí jedna nebo bezrozměrnou:

 

L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Koherentní jednotkou těchto veličin je jedna, symbol 1. V následujícím přehledu jsou příklady druhů veličin s dimenzí jedna spolu s odkazy na podrobnější texty.

 

Název

Anglické vyjádření

Symbol jednotky

Poznámka

Počet

Number of entities

1

 

Početní podíl

Number fraction

1

 

Početní poměr

Number ratio

1

 

Objemový podíl

Volume fraction

1

1 = m3 m-3

Objemový poměr

Volume fraction

1

1 = m3 m-3

Hmotnostní podíl

Mass fraction

1

1 = kg kg-1

Hmotnostní poměr

Mass ratio

1

1 = kg kg-1

Látkový podíl

Substance fraction

1

1 = mol mol-1

Látkový poměr

Substance ratio

1

1 = mol mol-1

Podíl katalytické aktivity

Catalytic-activity fraction

1

1 = kat kat-1

pH

pH, hydrogen ion exponent

1

 

Hmotnostní obsah

Mass content

1

používá se rovněž mg/kg, µg/kg a další

Relativní směrodatná odchylka výběrová

 

1

používají se rovněž %

Relativní látkové množství

Relative amount-of-substance

1

1 = mol mol-1

Relativní čas

Relative time

1

1 = s s-1

Relativní hmotnostní koncentrace

Relative mass concentration

1

 

Relativní hmotnostní poměr

Relative mass ratio

1

1 = kg kg-1

Relativní látková koncentrace

Relative substance concentration

1

 

Relativní látkový poměr

Relative amount-of-substance ratio

1

1 = mol mol-1

Saturační podíl

Saturation fraction

1

 

Poměr objemových toků

Volume rate ratio

1

 

Poměr katalytických aktivit

Catalytic activity ratio

1

1 = kat kat-1

 

 

 

 

Druhy veličin v rámci sedmi dimenzí systému SI (kromě základních veličin, příklady)

 

Jednotlivé veličiny jsou seřazeny vzestupně podle mocniny dimenze základní jednotky.

 

Dimenze

Název

Anglické vyjádření

Symbol jednotky

Symbol další doporučené jednotky

L

Délkový přírůstek

Length increment

m

 

L

Průměr

Diameter

m

 

L

Výška

Height

m

 

L

Entitní délka

Entitic lenght

m

 

L2

Plocha

Area

m2

 

L2

Entitní plocha

Entitic area

m2

 

L3

Objem

Volume

m3

l

L3

Entitní objem

Entitic volume

m3

l

L-3

Objemový počet

Volumic number

m-3

l-1

L-3

Početní koncentrace

Numeric concentration

m-3

l-1

M

Hmotnostní přírůstek

Mass increment

kg

 

M

Entitní hmotnost

Entitic mass

kg

 

M-1

Početní obsah

Number content

kg-1

 

L-2M

Plošná hmotnost

Areic mass

kg m-2

 

L-3M

Objemová hmotnost

Volumic mass

kg m-3

 

L-3M

Hmotnostní koncentrace

Mass concentration

kg m-3

kg/l

L-3M

Prahová hmotnostní koncentrace

Treshold mass concentration

kg m-3

kg/l

L3M-1

Hmotnostní objem

Massic volume

m3 kg-1

 

L3M-1

Objemový obsah

Volume content

m3 kg-1

l/kg

T

Věk

Age

rok

d

T

Poločas

Halflife

s

h

T

Časový rozdíl

Time difference

s

h

T-1

Početní tok

Number rate

s-1, d-1

 

T-1

Frekvence

Frequency

s-1

Hz (hertz)

T-1

Radioaktivita

Radioactivity

s-1

Bq (becquerel)

T-1

Poměr katalytická aktivita/látkové množství

Catalytic activity to amount-of-substance ratio

kat/mol = s-1

 

LT-1

Rychlost

Velocity

m s-1

km/h

L2T-1

Viskozita kinematická

Kinematic viscosity

m2 s-1

 

L3T-1

Objemový tok

Volume rate

m3 s-1

 

L3T-1

Clearance

Clearance

m3 s-1

l/s

MT-1

Hmotnostní tok

Mass rate

kg s-1

kg/d

LMT-2

Síla

Power

N (Newton)

= kg m s-2

 

L-1MT-1

Viskozita dynamická

Dynamic viscosity

Pa s = kg m-1 s-1

 

L-1MT-2

Tlak

Pressure

Pa (pascal)

= kg m-1 s-2

 

L-1MT-2

Parciální tlak

Partial pressure

Pa = kg m-1 s-2

 

L-1MT-2

Tlakový rozdíl

Pressure difference

Pa = kg m-1 s-2

 

L-1MT-2

Tlakový rozdíl (parciálních tlaků)

Pressure difference (of partial pressure)

Pa = kg m-1 s-2

 

L2MT-2

Energie

Energy

J (joule)

= kg m2 s-2

W s = W Hz-1

L2T-2

Absorbovaná dávka

radiation absorbed dose

J kg-1 = m2 . s-2

gray (Gy)

L2T-2

Ekvivalentní dávka

radiation equivalent man

J kg-1 = m2 . s-2

sievert (Sv)

L-3N

Látková koncentrace

Substance concentration

mol m-3

mol/l

L-3N

Přírůstek látkové koncentrace

Substance concentration increment

mol m-3

mol/l

L-3N

Prahová látková koncentrace

Treshold substance concentration

mol m-3

mol/l

M-1N

Látkový obsah

Substance content

mol kg-1

 

M-1N

Molalita

Molality

mol kg-1

 

M-1N

Poměr látkové množství/hmotnost

Amount-of-substance to mass ratio

mol kg-1

 

MN-1

Molární hmotnost

Molar mass

kg mol-1

g/mol

MN-1

Poměr hmotnost/látkové množství

Mass to amount-of-substance ratio

kg mol-1

g/mol

T-1N

Látkový tok

Substance rate

mol s-1 = kat

 

T-1N

Rozdíl látkových toků

Amount-of-substance rate difference

mol s-1

mol/d, mmol/d

T-1N

Katalytická aktivita

Catalytic activity

kat = mol s-1

 

T-1N

Entitní katalytická aktivita

Entitic catalytic activity

kat = mol s-1

 

L-3T-1N

Koncentrace katalytické aktivity

Catalytic-activity concentration

kat/l = mol m-3 s-1

 

M-1T-1N

Obsah katalytické aktivity

Catalytic-activity content

kat/kg = mol kg-1 s-1

 

M-1T-1N

Poměr katalytická aktivita/hmotnost

Catalytic activity to mass ratio

kat/kg = mol kg-1 s-1

 

T-2N

Tok katalytické aktivity

Catalytic-activity rate

kat/s = mol s-2

 

N

Entitní látkové množství

Entitic amount-of-substance

mol

 

 

 

 

 

Druhy veličiny mimo systém SI

Barva

Citlivost

Čirost

Inkompatibilita

Kompatibilita

Přítomnost

Přítomnosti - seznam

Seznam citlivostí

Tabulka citlivostí

Taxon

Typ

Vlastnost (popis)

Vyšetření mikroorganismů

 

 

Literatura

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 47 - 64.

 

 

Další údaje

Měření

Pozorování

 

 

Antonín Jabor

 

Poslední aktualizace: 2012-08-14