SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]

 

Lokální číselník laboratorních položek je důsledně podmnožinou Národního číselníku laboratorních položek a má příslušnou vazbu k číselníku, který používá příslušný Laboratorní informační systém.

 

Symbolika značení:

Položky označené symbolem “ * ” jsou bezprostředně potřebné pro datový standard.

Položky označené symbolem “ ** ” musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP) = minimální nutná množina položek. Jsou zároveň bezprostředně potřebné pro datový standard.

Položky označené symbolem “ + ” mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP) = maximální možná množina položek! Názvy (kromě názvu pro LP2) se nesdělují záměrně - řeší se prostřednictvím číselníků.

 

 

KLIC**+            Klíč odpovídající položky NČLP (char 5) - vazba na číselník NCLPPOL

                                    /z číselníku NCLPPOL/ - zde lze načíst další “národní” údaje k položce

(jen k položkám, u nichž je v příslušném NCLPPOL nastaven PRISTUP = 4 ! )

 

KODSKP          Národní kód odpovídající položky NČLP (char 26)

                                    - konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”

- potřebné pro některé IS, pomocné

- využívá se také pro odkazy na škály (má-li zvolená škála stejný kód)

- lze načíst z NCLPPOL; záměrná duplicita

 

KODLOK**+      Lokální kód odpovídající položky LČLP (char 26) - pro spolupracující LIS

                                    - vazba na laboratorní číselník konkrétního uživatele (dle konkrétního LIS)

- (tj. vazba mezi KLIC z “NČLP” a KODLOK z databáze “LIS”)

- pro LIS pracující přímo nad NČLP může být prázdné

 

ZKRLOK+         Lokální zkratka (kód) odpovídající položky v LIS (char 26) - pro některé LIS

                                    - fakultativní doplňující informace k lokálnímu číselníku uživatele (dle LIS)

- potřebné pro některé IS, pomocné

 

KLICSYST        Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje

KODSYST         Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita

NSYSTL           Lokální název odpovídajícího systému (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICKOMP       Klíč odpovídající komponenty KOMP (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje

KODKOMP       Kód odpovídající komponenty KOMP (char 8) - záměrná duplicita

NKOMPL          Lokální název odpovídající komponenty (char 55) - záměrná duplicita

 

KLICDRVL        Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje

KODDRVL        Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita

NDRVLL           Lokální název odpovídajícího druhu veličiny (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICPROC       Klíč odpovídající procedury PROC (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPPROC] / - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje

KODPROC        Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita

NPROCL           Lokální název odpovídající procedury (char 32) - záměrná duplicita

 

 

KLICSP            Klíč odpovídající specifikaci lokálně použité procedury (char 8) - zatím nevyužíváno

                                    /z číselníku [NCLPSP]/?

                                    Poznámka: fakultativně může být využíváno v DS

KODSP Kód odpovídající specifikaci lokálně použité procedury (char 8) - zatím nevyužíváno

TSP                  Specifikace odpovídající procedury volným textem (char 55) - zatím nevyužíváno

                                    Poznámka: fakultativně může být využíváno v DS

 

 

KLICJEDN        Klíč odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPJEDN] / - z číselníku lze získat další údaje

NJEDN              Název odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 20)

                                    - záměrná duplicita; s touto jednotkou pracuje NČLP a datový standard DS

 

KLICJL *+         Klíč odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J  (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPJEDN] /

NJL*+               Název odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J (char 20)

                                    - záměrná duplicita; s touto jednotkou jsou vydávány (lokální) nálezy

PREPFAK*+      Přepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokální (char 16)

                                    Jednotka NČLP = přepočítávací faktor x jednotka LČLP

                                    Zadává se znakově s desetinnou čárkou. (Popis v dialozích.)

 

NAZEVLP1*      Plný název položky lokální pro lab. příručku (char 120)

automatická konstrukce - konstruuje se obdobně jako v NČLP:

                        Název komponenty(Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)

                        /maximální délky položek: 55+32+32+20+32 - v praxi nesmí překročit 120 znaků ! /

                        /za vhodný tvar a délku názvu odpovídá uživatel - tvůrce názvu/

                        /oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/ (Popis v dialozích.)

                        /automatická konstrukce může být uživatelem vypnuta a může být tvořeno ručně/

 

NAZEVLP2**+   Upravený název položky lokální pro lab. příručku a nálezy (char 90)

lokální název volným textem - vytváří sám laboratorní uživatel ručně

 

N1L                  Lokální název typu “SYST_KOMP” (char 17) /viz SKDJ “Název 1” lokální/

N2L                  Lokální název typu “SYST_komponenta (char 41) /viz SKDJ “Název 2” lokální /

N3L                  Lokální název typu “komponenta_SYST” (char 64) /viz SKDJ “Název 3” lokální /

N4L                  Lokální název plný bez uvedení procedury (char 100) /viz SKDJ “Plný název” lokální /

                        /alternativní názvy vhodné pro lokální sestavy, zprávy a další zpracování/

 

GESCEL+         Klíč odpovídající lokální gesce nad položkou LČLP (char 1)

                                    /z číselníku [LCLPTLG]/  (Popis v dialozích.)

/lokálně lze využívat i k jiným účelům - dělení podle různých laboratoří aj./

 

TYPDIALL*       Klíč odpovídacího “lokálního” typu položky z hlediska dialogu (char 2)

                                    /z číselníku [NCLPTYPD] /

FORMRML*+    Klíč odpovídajícího “lokálního” formátu referenčních mezí (char 1)

                                    /z číselníku [NCLPFRM]/

FORMHL*+       Klíč odpovídacího “lokálního” formátu hodnoty (char 2)

                                    /z číselníku [NCLPFH]/

 

SPNL+             Skupina pro nálezy (char 8) - lokální informace o pořadí v základní nálezové sestavě

                                    Poznámka: způsob kódování je pouze záležitostí uživatele

 

KLICMATL*+    Klíč odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPMAT] /

NMATL             Název odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 32)

 

KLICAVL+        Klíč odpovídacího typu analytického vzorku pro laboratoř (char 1)

                                    /z číselníku [NCLPTAV]/ - fakultativní; pro některé LIS

                                    /ve verzi DS 2.01.01 bylo char 8 a bylo fakultativní/

                                    /doplňuje informaci k materiálu "moč" z položky KLICMATL (tj. klíč "U")/

NAVL*+            Název odpovídacího typu “lokálního” analytického vzorku pro laboratoř (char 32)

 

 

 

KLICONPL*+   Klíč odpovídající “lokální” odběrové nádobky a přípravku (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPONP]/

NONPL             Lokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravku (char 32)

                                    /z lokální části číselníku NCLPONP/

 

KODSKAL*+     Odkaz na kód odpovídající “lokální” škály (char 26) - pokud se v ČLP využívá

                                    /z číselníku [LCLPSKAL] - v LCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/

 

KLICSOP          Odkaz na klíč odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 5) - v systému SLP

                                    Poznámka: v programu ČLP je prázdné (jen pro SLP)

NSOP               Název odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 32) - v systému SLP

                                    Poznámka: v programu ČLP je prázdné (jen pro SLP)

 

ALGZPR           Klíč odpovídajícího algoritmu pro zpracování položky (char 8)

                                    /z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, zatím není ještě používáno

 

MEZ_STAND     Mez stanovitelnosti dolní (char 8) - nové, pro DS

MEZ_STANH     Mez stanovitelnosti horní (char 8) - nové, pro DS

                                    /meze fakultativně vyplňuje lokální uživatel/

 

 

PLATI_OD+      Platnost položky LČLP od uvedeného data (date) 

Poznámka: vyplněno jen u položek majících STAV=4

PLATI_DO        Platnost položky LČLP do uvedeného data (date)

Poznámka: vyplněno jen u položek majících  AKTUAL=2 nebo 3

 

DAT_ZMEN       Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “LČLP” (date)

 

 

STAV*              Stav položky LČLP (num 1) -       1=rozpracováno,

                                                                        2=dokončeno,

                                                                        3=zkontrolováno,

                                                                        4=schváleno

                                    Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s položkami schválenými

                                    (Jen při ladění lze používat položky zkontrolované.)

 

AKTUAL*          Aktuálnost položky LČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

Pozor! Spolupracující IS pracují jen s  položkami schválenými

 aktuálními!

                                                Ostatní položky jsou pouze “historické”

 

PRISTUP          Přístup k položce LČLP (num 1) - 1= zpracováváme, 2= zpracovává spolupracující laboratoř,

3= doporučujeme

 

SMLAB Klíč spolupracující laboratoře (z číselníku LCLPSLAB) (char 8)

 

DRUHOTNA      Příznak, že se jedná o druhotnou položku LČLP (char 1)